Arbetsledare, måleri

Sök bland 1 lediga jobb som Arbetsledare, måleri och börja ditt nya yrkesliv idag!

Byggledare Stål och Målning till Trafikverket

Vi söker Byggledare Stål och Målning för Klaffbro Vänersborg till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende Stål och Målning samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen. Byggledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Byggledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen. Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten. Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer. Arbetsuppgifter och ansvar Byggledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att leda projektets arbete inom Stål och Målning kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom Stål och Målning kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet delta i bygg- och ekonomimöten lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar vara projektets motpart till ansvarig förvaltare bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare hantera avvikelser följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom Stål och Målning medverka vid upphandling uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt vidarerapportering rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt för projektet gällande rutiner delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten föra dagbok över projektet delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende Stål och Målning genomförs enligt överenskomna planer medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar svara för slutdokumentation av projektet följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda arbeten följa upp kontroller i projekterings- och produktionsfasen Krav (OBS, obligatoriska) Flytande svenska i tal och skrift. Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom det aktuella teknikområdet Stål och Målning. Konsulten ska ha utbildning i TR-Stål/K (Kravdokument för kompetenser TR-stål, SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål) eller likvärdig kunskap. Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position: delprojektledare, byggledare eller byggplatsuppföljare med ansvar för teknikområdet Stål och Målning. Uppdragen ska vara byggnation av rörliga stålbroar, varav ett av referensuppdragen genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 100 mnkr. Utöver de två ovanstående referensuppdragen ska konsulten lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position: delprojektledare, byggledare eller byggplatsuppföljare. Uppdragen ska vara anläggningskonstruktioner med stål och målning för utomhusmiljöer som genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 5 mnkr. Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet. Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument. Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet. God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet. Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B” Konsulten ska ha utbildning för BASÄVISTA- Att enskilt vistas i spår. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U) Meriterande Konsulten är Kvalitétsmedveten. Är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger vikt vid att man lever upp till dessa. Konsulten har Specialistkunskap inom stål och målning. Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. Konsulten är Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Om oss Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt. Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens ...

2 augusti 2023
Sista ansökan:
19 januari 2024