Geograf

Sök bland 2 lediga jobb som Geograf och börja ditt nya yrkesliv idag!

Reserach Engineer position at the Division of Forest Remote Sensing

Department of Forest Resource Management We are looking for a Research Engineer who would like to establish themselves at our Division of Forest Remote Sensing (FRS) in the long term, with tasks evolving into the support of research in data handling and deployment of computer processes in HPC procedures. We work with developments of remote sensing methods for estimation of forest resources using multi-spectral cameras, laser scanners, and radar sensors (SLU FRS). SLU’s FRS Division has strong experience in the handling and computation with large country-wide datasets, such as remote sensing predictions carried out with Swedish national lidar and forest data (Skogligagrunddata), done by a multi-disciplinary team including both researchers and engineers. New projects are giving European and global perspectives to the FRS Division, and we are searching for highly motivated Research Engineers who would be exited to become an essential part of these future developments. About the position The tasks will be to develop and maintain a system to store and process georeferenced data (vector data, raster, point clouds). The system will have defined APIs and handle user interactivity on the data. We will set up the infrastructure and develop an operational prototype of The ForestWard Observatory of Climate Change Impacts on Forests in Europe, under the Horizon Europe project FORWARDS (https://forwards-project.eu/), for the collection and delivery of data and information from different networks of long-term monitoring and management. The system is to become a knowledge platform where datasets, resources, tools and other knowledge developed in FORWARDS will be integrated and made publicly available. The position will also involve participation in other projects, assisting researchers in tasks related to research, with very direct involvement in research and participation in research publications. Your profile We are looking for a Research Engineer or similar to develop the infrastructures sustaining The ForestWard Observatory. To be qualified for this position you have a BSc/MSc/PhD degree (or equivalent professional experience) in Computer Science, Data Science, Geography, or a related subject relevant for the position (or have documented experience that can be considered equivalent). The applicant must be fluent in English. While not essential, the following qualifications/experience will be advantageous: - Additional academic degree(s) or documented experience in any discipline in computational science; - Technical skills in setting up and maintaining SQL databases and Geographical Information Systems (GIS); - Documented experience in virtualisation and container environments in Linux, especially with experience in using computer clusters, cloud computing, or HPC systems, such as Google Earth Engine; - Documented experience in system and/or user administration of software systems and/or computational and storage resources, metadata management, computational science, or visualisation; - Experience in modelling or applying machine learning or artificial intelligence, especially involving the remote sensing data, whether imagery or point cloud data; - Documented proficiency in scripting and data analysis, with an interest to aid researchers. At the Division of Forest Remote Sensing we employ several programming languages such as R, Python, Julia, and C++. For that reason a command of either of those languages, or willingness to learn them, can be an advantage. About us The Department of Forest Resource Management conducts education and research in the areas of forest planning, forest remote sensing, forest inventory and sampling, forest mathematical statistics and landscape studies. The department is also responsible for the implementation of the ongoing environmental monitoring programs the National Forest Inventory, National Inventory of the Landscape in Sweden, Terrestrial Habitat Monitoring and the Butterfly and Bumblebee Inventory. In total, we are about 100 employees. More information can be found at www.slu.se/srh. Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/ Location: This position is based in Umeå (Sweden), and may involve travelling to locations in Europe for project meetings. Form of employment: Fixed-term employment 12 months. Scope: 100% Start date: As soon as possible, by agreement. Application: Please submit your application before deadline 19-07-2024. You can submit your application by clicking the button below. Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

7 juni 2024
Sista ansökan:
19 juli 2024
Forskningsingenjör till avdelningen för fjärranalys

Institutionen för skoglig resurshushållning Vi söker en forskningsingenjör som vill etablera sig på vår avdelning för skogsfjärranalys (FRS) på lång sikt, med uppgifter som utvecklas till att stödja forskning inom datahantering och implementering av datorprocesser i HPC-procedurer. Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för uppskattning av skogsresurser med hjälp av multispektrala kameror, laserskannrar och radarsensorer ( SLU FRS ). SLU:s FRS-division har gedigen erfarenhet av hantering och beräkning av stora landsomfattande datauppsättningar, såsom fjärranalysförutsägelser utförda med svenska nationella lidar- och skogsdata ( Skogligagrunddata ), gjorda av ett multidisciplinärt team med både forskare och ingenjörer. Nya projekt ger europeiska och globala perspektiv till FRS-divisionen, och vi söker efter högt motiverade forskningsingenjörer som skulle vilja bli en viktig del av denna framtida utveckling. Om jobbet Uppgifterna blir att utveckla och underhålla ett system för att lagra och bearbeta georefererade data (vektordata, raster, punktmoln). Systemet kommer att ha definierade API:er och hantera användarinteraktivitet på data. Vi kommer att sätta upp infrastrukturen och utveckla en operativ prototyp av The ForestWard Observatory of Climate Change Impacts on Forests in Europe, under Horizon Europe-projektet FORWARDS ( https://forwards-project.eu/ ) , för insamling och leverans av data och information från olika nätverk för långsiktig övervakning och förvaltning. Systemet ska bli en kunskapsplattform där datamängder, resurser, verktyg och annan kunskap utvecklad i FORWARDS ska integreras och göras allmänt tillgänglig. Tjänsten kommer också att innebära deltagande i andra projekt, assistera forskare i uppgifter relaterade till forskning, med mycket direkt engagemang i forskning och deltagande i forskningspublikationer. Din bakgrund  Vi söker en forskningsingenjör eller liknande för att utveckla den infrastruktur som upprätthåller The ForestWard Observatory. För att vara kvalificerad för denna tjänst har du en BSc/MSc/PhD-examen (eller motsvarande yrkeserfarenhet) inom datavetenskap, datavetenskap, geografi eller ett relaterat ämne som är relevant för tjänsten (eller har dokumenterad erfarenhet som kan anses likvärdig). Den sökande måste behärska engelska flytande. Även om det inte är nödvändigt, är följande kvalifikationer/erfarenhet meriterande: - Ytterligare akademisk examen eller dokumenterad erfarenhet av någon disciplin inom beräkningsvetenskap; - Tekniska färdigheter i att sätta upp och underhålla SQL-databaser och geografiska informationssystem (GIS); - Dokumenterad erfarenhet av virtualisering och containermiljöer i Linux, särskilt med erfarenhet av att använda datorkluster, molnberäkning eller HPC-system, såsom Google Earth Engine; - Dokumenterad erfarenhet av system- och/eller användaradministration av mjukvarusystem och/eller beräknings- och lagringsresurser, metadatahantering, beräkningsvetenskap eller visualisering; - Erfarenhet av modellering eller tillämpning av maskininlärning eller artificiell intelligens, särskilt när det gäller fjärranalysdata, oavsett om det gäller bilder eller punktmoln; - Dokumenterad färdighet i scripting och dataanalys, med intresse för att hjälpa forskare. På Division of Forest Remote Sensing använder vi flera programmeringsspråk som R, Python, Julia och C++. Av den anledningen kan det vara en fördel att behärska något av dessa språk, eller vilja att lära sig dem. Om oss Institutionen för skogsresursförvaltning bedriver utbildning och forskning inom områdena skogsplanering, skogsfjärranalys, skogsinventering och provtagning, skogsmatematisk statistik och landskapsstudier. Avdelningen ansvarar även för genomförandet av de pågående miljöövervakningsprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrestrial Habitat Monitoring och Fjärils- och humlainventeringen. Totalt är vi cirka 100 anställda. Mer information finns på www.slu.se/srh . Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Tjänsten är baserad i Umeå och kan innebära att resa till platser i Europa för projektmöten. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader.   Omfattning: 100% Tillträde: Så snart som möjligt. Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-19. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

7 juni 2024
Sista ansökan:
19 juli 2024