Linköpings Universitet jobb

Lediga jobb hos Linköpings Universitet

Postdoktor inom Kvantitativ Logistik med inriktning mot obemannat flyg

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Kvantitativ Logistik med inriktning mot obemannat flyg med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping Ämnesområde Inom ämnesområdet Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem. Dina arbetsuppgifter Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.  Forskningen kommer i huvudsak att behandla obemannad flygtrafik och omfatta studier kring kvantitativ riskvärdering och flödes- och ruttplanering.  Dina kvalifikationer För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Vi söker dig som har en doktorsexamen i Infrainformatik eller motsvarande ämne. Du ska även ha goda kunskaper och erfarenhet av att formulera och lösa optimeringsmodeller samt av programmering.  Vi ser även att du ska kunna uppvisa erfarenhet av tidigare forskning kring planering av obemannat flyg. Då undervisning och/eller forskning sker på svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Din arbetsplats Du kommer arbeta på avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet, som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram. Se https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem för information om vår utbildning och forskning. Om anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

29 november 2023
Sista ansökan:
19 december 2023
Principal Research Engineer in Evolutionary Biology

We have the power of over 40,000 students and co-workers. Students who provide hope for the future. Co-workers who contribute to Linköping University meeting the challenges of the day. Our fundamental values rest on credibility, trust and security. By having the courage to think freely and innovate, our actions together, large and small, contribute to a better world. We look forward to receiving your application! We are looking for a Principal Research Engineer in Evolutionary Biology. The position For this position we are looking for a candidate with a strong background in quantitative genetics and bioinformatics. The project explores the molecular mechanisms underlying evolutionary transitions from domestication to re-wilding (feralisation) using a series of 500 feral chicken samples derived from Hawaii and Bermuda. In particular, the project will involve a large amount of Methylation-based Whole Genome Sequencing data (using data generated by a MeDIP-seq based approach). The project will require GWAS analysis of this methylation data (methQTL, n=400), as well as gene expression data (n=1500 transcriptomes) and phenotypic (behavioural) data on the same individuals. The aim of the project is to establish causation along the methylation - gene expression – phenotype axis to map the genes and polymorphisms underlying the genetic basis of methylation variation, and ultimately phenotypic variation. Multiple bioinformatic tools will be used, mainly centred around causation analysis. Representative papers for the methylation QTL analysis and the feral birds can be found in the following articles: Höglund et al. 2020 Nature Ecology and Evolution (https://doi.org/10.1038/s41559-020-01310-1), Johnsson et al. 2016 Genetics 202, 327-340, Johnsson et al. Nature Communications 7, 1-11. T The person we need The person we need has a strong background in quantitative genetics and bioinformatics. The following education, experience and expertise are required: • The position requires a doctorate or an equivalent degree from a foreign university, with this being awarded before the start date of the position. In addition, the following education, experience and expertise will strengthen an application: • Experience with methylation data analysis is desirable, as is expertise with GWAS/ QTL mapping. The workplace The position is located in the Biology Division at The Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM) The employment 100% for 11 months and 20 days. The position will commence by agreement. Salary and employment benefits The university applies individual salaries. More information about employee benefits is available here. Union representatives Information about union representatives, see Help for applicants. Application procedure Apply for the position by clicking the “Apply” button below. Your application must reach Linköping University no later than 12 February, 2024. Applications and documents received after the date above will not be considered. We welcome applicants with different backgrounds, experiences and perspectives - diversity enriches our work and helps us grow. Preserving everybody's equal value, rights and opportunities is a natural part of who we are. Read more about our work with: Equal opportunities. We look forward to receiving your application! Linköping university has framework agreements and wishes to decline direct contacts from staffing- and recruitment companies as well as vendors of job advertisements.

28 november 2023
Sista ansökan:
12 februari 2024
Förste forskningsingenjör inom Evolutions Biologi

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en Förste forskningsingenjör inom Evolutions Biologi. Om jobbet Till denna tjänst söker vi en kandidat med en stark bakgrund inom kvantitativ genetik och bioinformatik. Projektet utforskar de molekylära mekanismerna bakom evolutionära övergångar från domesticering till återvildning (feralisering) med hjälp av en serie av 500 vilda kycklingprover från Hawaii och Bermuda. I synnerhet kommer projektet att involvera en stor mängd metyleringsbaserad datasekvensering av hela genomet (med hjälp av data som genereras av en MeDIP-seq-baserad metod). Projektet kommer att kräva GWAS-analys av dessa metyleringsdata (methQTL, n=400), såväl som genuttrycksdata (n=1500 transkriptom) och fenotypiska (beteende) data på samma individer. Syftet med projektet är att fastställa orsakssamband längs axeln metylering - genuttryck - fenotyp för att kartlägga de gener och polymorfismer som ligger till grund för den genetiska grunden för metyleringsvariation, och i slutändan fenotypisk variation. Flera bioinformatiska verktyg kommer att användas, främst centrerade kring orsaksanalys. Representativa artiklar för metylerings-QTL-analysen och de vilda fåglarna finns i följande artiklar: The methylation landscape and its role in domestication and gene regulation in the chicken | Nature Ecology & Evolution Om dig Vi söker dig som har en stark bakgrund inom kvantitativ genetik och bioinformatik. Du ska ha: • Till denna tjänst krävs en doktorsexamen eller en motsvarande examen från ett utländskt universitet. Det är meriterande om du har: • Erfarenhet med DNA metyleringsanalys och QTL-kartläggning Din arbetsplats Du kommer arbeta på Avdelningen för Biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Om anställningen 100% visstidsanställning i 11 månader och 20 dagar. Tillträde enligt överenskommelse. Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 februari, 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

28 november 2023
Sista ansökan:
12 februari 2024
Universitetslektor i historia

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Anställningen är placerad vid avdelningen för historia, konst och religion (HKR) vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Vid IKOS ges historia som fristående kurs på grund- och avancerad nivå (Historia 1-4, 1-120 högskolepoäng) och som forskarutbildning. Ämnet ingår i lärarutbildningar för grundskola och gymnasieskola. Avdelningen erbjuder även olika specialkurser och internationella kurser. Undervisningen sker på svenska och engelska. Historia är en del av forskningsmiljön Historiska studier, med ett brett forskningsspektrum. Här finns Centrum för lokalhistoria. Historia är också knutet till forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena. Anställningen som universitetslektor i historia kan innebära arbetsuppgifter som undervisning, handledning, examination, kursutveckling, forskning och administration. Du ska kunna arbeta inom grundutbildningens alla nivåer, vara beredd att samarbeta med kollegor såväl inom som utom ämnesområdet samt i övrigt, inte minst genom din fysiska närvaro i miljön, bidra till en kreativ och dynamisk ämnes- och institutionsmiljö. Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Du ska vid behov kunna ta dig an uppdrag såsom studierektor, ansvarig för lärarutbildningen, forskningsledare eller ledare av forskningsseminarium. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För denna anställning kommer i första hand lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand administrativ och övriga skickligheter. Gällande dokumenterad vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas: • ett krav för anställningen är skicklighet inom det historievetenskapliga fältet, • särskilt meriterande för anställningen är skicklighet i studier av tidsperioden före 1850 och • meriterande för anställningen är skicklighet i att erhålla forskningsmedel. Gällande dokumenterad pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: • ett krav för anställningen är skicklighet inom det historievetenskapliga fältet och • meriterande för anställningen är lärarexamen och dokumenterad pedagogisk skicklighet från egen undervisning i historieämnet på lärarutbildning och inom grund- och gymnasieskola. Gällande dokumenterad administrativ skicklighet kommer följande att bedömas: • ett krav för anställningen är skicklighet såsom exempelvis studierektorskap, kurs- eller programutveckling, Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är: • god samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap, • att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang samt ser möjlighet i förändring och • att du skapar och underhåller goda relationer. Undervisning sker främst på svenska, men även på engelska. Du ska kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Det är meriterande att även kunna uppvisa förmåga att undervisa på engelska. Din arbetsplats Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle samt Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare, heltid. Tillträde augusti 2024 eller enligt överenskommelse. För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning. Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2024. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

27 november 2023
Sista ansökan:
11 januari 2024
Amanuenser till avdelningen för Datorseende

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu upp till två månadsanställda amanuenser inom Datorseende. Om jobbet Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning. Den aktuella tjänsten innebär undervisningsinsatser i någon eller några av avdelningens kurser och/eller andra arbetsuppgifter som vanligen relaterar till avdelningens forskningsprojekt. Vid undervisningen ingår att under praktiska moment stödja studenternas lärande inom ämnesområdet. Förberedelsearbete samt eventuellt efterarbete ingår i arbetsuppgifterna. Om dig För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Din bakgrund bör vara pågående studier på ett civilingenjörsprogram eller masterprogram på LiTH med intresse för datorseende och signalbehandling. Vi söker dig som är strukturerad, organiserad och intresserad av pedagogik. Du har förmåga att kunna arbeta självständigt men också i undervisningsteam. Du bör ha ett kreativt förhållningssätt till problemlösning, visa god samarbetsförmåga och vara kommunikativ. Stor vikt kommer att läggas vid ämneskunskaper och personliga egenskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare dokumenterad undervisning. Även annan erfarenhet av undervisning och/eller forskningsuppdrag är meriterande. Din arbetsplats Du kommer arbeta på Avdelningen för Datorseende (CVL) vid Institutionen för Systemteknik. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom maskininlärning för datorseende på grund-, avancerad- och forskarnivå. Avdelningen har identifierats som en framstående svensk forskningsmiljö för AI i Vinnovas senaste rapport. Läs mer om vår verksamhet här: liu.se/organisation/liu/isy/cvl Om anställningen Anställningen är en månadsanställning på upp till 20% som är tidsbegränsad i fyra till sex månader, med möjlighet till förlängning under viss förutsättning. En amanuens får arbeta högst 50% av heltid och den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst 3 år. En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Lön och förmåner Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 december, 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

27 november 2023
Sista ansökan:
18 december 2023
Biträdande universitetslektor i kommunikationssystem

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Anställningen är förlagd vid Avdelningen för kommunikationssystem på Institutionen för systemteknik (ISY) och finansieras av det strategiska forskningsområdet Security Link. Security Link har finansierats av den svenska regeringen sedan 2010 och är ett samarbete mellan Linköpings Universitet, FOI, KTH och Chalmers. Som biträdande universitetslektor förväntas du driva och leda forskning av högsta internationella kvalitet, bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar och som har en koppling till svenskt näringsliv. Du förväntas även bidra till Security Links bredare mål inom forskning, utbildning, kunskapsspridning och nyttiggörande. Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor är att leda och bedriva oberoende forskning på högsta internationella nivå och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram. Ämnesområdet inbegriper säkerhets-, integritets-, tillits- och robusthetsaspekter av kommunikationssystem. Det görs med hjälp av verktyg från statistisk slutledning, signalbehandling, maskininlärning, distribuerad och decentraliserad optimering, komplexa nätverk och tillämpad informationsteori. Du förväntas även handleda doktorander och examensarbetare samt utveckla och undervisa kurser på alla nivåer inom området. Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete.  Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren. För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas (kopplas till arbetsuppgifterna ovan): • Krav för anställningen är fortsatt forskningsaktivitet efter doktorsexamen. • Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i forskning inom ämnesområdet som beskrivet ovan. • Särskilt meriterande är visad förmåga att attrahera externa forskningsmedel. • Meriterande är dokumenterad delaktighet i forskningsnätverk. Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: • Särskilt meriterande för anställningen är visad förmåga att kunna reflektera över sin undervisning. • Meriterande är erfarenhet av att utveckla digitala undervisningsformer. Meriterande för anställningen är • dokumenterad skicklighet i samverkan inom forskning. Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska, ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska och det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och bedriva forskning på svenska. Din arbetsplats Läs mer om vår Institutionen för systemteknik och Avdelningen för kommunikationssystem. Om anställningen För denna anställning gäller en anställningstid om 5 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning. Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att söka denna anställning via vår hemsida. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

27 november 2023
Sista ansökan:
7 januari 2024
Doktorand i medicinsk vetenskap

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand inom medicinsk vetenskap. Dina arbetsuppgifter Kandidaten kommer att arbeta i ett projekt som använder Drosophila melanogaster för att undersöka epigenetisk överföring inter- eller transgenerationellt. Mer specifikt kommer doktoranden att använda de senaste teknikerna för kromatinprofilering, samt Cut & Run i kombination med sekvensering av små RNA för att: • Undersöka plasticiteten hos spermiens kromatin och metabolism vid förändringar i miljön, tex kostförändringar. • Förstå hur miljön via spermier påverkar kromatinarkitekturen under ZGA. • Förstå samspelet mellan spermiemetabolism och små RNAs vid moduleringen av de novo heterokromatinetablering i tidig embryogenes. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Din arbetsplats Du blir anställd på Avdelningen för Cell- och Neurobiologi, vid Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper. Institutionen bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk vetenskap. Dina kvalifikationer Du har avlagt examen på avancerad nivå Avancerad Biomedicin eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kandidaten förväntas ha dokumenterad erfarenhet av Drosophila melanogaster, både teoretiskt och praktiskt. Du förväntas även ha genomgått kurser inom genetik och epigenetik motsvarande minst 30 högskolepoäng samt kurser inom bioinformatik och statistik motsvarande minst 20 högskolepoäng. Dessutom förväntas du ha: • Kunskap inom Drosophila melanogasters etablerings av 3D-genom gällande heterokromatin etablering i tidiga stage 5 embryon. • Förmåga att självständigt utföra statistiska analyser i R, explorativ dataanalys och differentiell genuttrycksanalys. • Förmåga att självständigt utföra molekylärbiologiska tekniker relaterade till Drosophila melanogaster, såsom qPCR, Western blot, primertillverkning, genotypning med PCR och immunofärgningar. • Färdigheter i dissektion av Drosophila-testiklar, tarm och imaginalskivor. • Goda färdigheter i att utforma experiment med inter- och transgenerationell inriktning. • Flytande kunskaper i engelska (tal och skrift). Vi ser gärna att kandidaten har goda kommunikationsfärdigheter och är en bra lagspelare. Vi sätter en stor vikt på en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Särskild vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.  Om anställningen I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.  Tillträde enligt överenskommelse. Lön och förmåner Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

27 november 2023
Sista ansökan:
18 december 2023
Universitetsadjunkt i företagsekonomi - redovisning och revision

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Som universitetsadjunkt i företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och revision, undervisar du i första hand på olika redovisningskurser på grundnivå, men även föreläsningar på kurser som ges på avancerad nivå kan förekomma. Undervisning och examination sker normalt på svenska, men även undervisning på engelska kan förekomma. Förutom att bedriva undervisning och examination, förväntas du även delta i kursutveckling samt kursadministration. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet av undervisning på universitets-/högskolenivå, • särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet av undervisning i koncernredovisning, • vidare är tidigare erfarenhet av arbete som revisor samt skicklighet i att ha bedrivit normgivningsarbete på redovisningsområdet inom såväl privat som offentlig sektor särskilt meriterande för anställningen. Eftersom undervisning sker på svenska och engelska, ska du kunna uppvisa dokumenterad skicklighet i att kunna undervisa på både svenska och engelska. Din arbetsplats Avdelningen för företagsekonomi ingår i institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen ansvarar för en rad olika kurser som ingår i Civilekonomprogrammet samt för ett utbud av kurser vilka ges som fristående kurs. Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/fek Om anställningen Anställningen är tillsvidare med en omfattning på ca 30 %. Tillträde enligt överenskommelse. För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning. Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 december 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

24 november 2023
Sista ansökan:
14 december 2023
Universitetslektor i Informatik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Som universitetslektor i informatik undervisar du företrädesvis på svenska eller engelska på grund-, avancerad och forskarnivå, men även andra skandinaviska språk kan fungera. Till utbildning hör utveckling, planering och genomförande av undervisning, examination, samt handledning av självständiga arbeten. Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, och inom forskning genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. Anställningen kan innehålla administrativa uppdrag. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. Dina kvalifikationer Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas: • dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva empirisk och konceptuellt orienterad forskning om digitalisering av relevans för ämnet informatik/informationssystem är ett krav för anställningen, • dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att publicera vetenskapliga arbeten av relevans för ämnet informatik/informationssystem, i välrenommerade tidskrifter och vid erkända konferenser är ett krav för anställningen, • dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att skriva externa forskningsansökningar och förmåga att erhålla externa medel är särskilt meriterande, • dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att inta en aktiv roll inom nationella och internationella vetenskapliga konferenser och nätverk är särskilt meriterande, och • dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning är meriterande. Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas: • dokumenterad pedagogisk skicklighet i att handleda självständiga arbeten inom ämnet för anställningen, på grundläggande och avancerad nivå, är ett krav för anställningen, • dokumenterad pedagogisk skicklighet i att ansvara för och utveckla kurser, såväl didaktiskt som innehållsmässigt, samt utföra utbildningsledande uppgifter på grundläggande och avancerad nivå är särskilt meriterande, • dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom ett eller flera av följande områden: utveckling och design av informationssystem, IT- och verksamhetsarkitektur, databaser samt informationssäkerhet, är meriterande, och • dokumenterad pedagogisk skicklighet i att handleda på forskarutbildningsnivå är meriterande. Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är: • God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap är ett krav för anställningen, liksom god förmåga att strukturera, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, och god förmåga att inom den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför. • God ledarskapsförmåga genom att leda och motivera andra, samordna grupper och skapa engagemang är meriterande. Då undervisning och forskning sker på svenska eller engelska, ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på svenska, alternativt annat skandinaviskt språk, eller på engelska. Vid i övrigt lika meriter är det särskilt meriterande att uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Din arbetsplats På avdelningen informationssystem och digitalisering (INDIG) arbetar vi med att utveckla kunskap som syftar till att bidra till förståelse av IT-system och digitaliseringsprocesser i olika sammanhang och därigenom bidra till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället. Samspelet mellan människa, IT-system och organisation – inom såväl företag som offentliga organisationer – är därmed väsentligt. Vår profilering inom ämnet informatik/informationssystem innebär att intresse särskilt riktas mot analys, design, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå. Växelverkan mellan teoretiska och praktiska kunskaper är också en väsentlig del i det verksamhetsinriktade perspektivet. Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/indig Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

24 november 2023
Sista ansökan:
8 januari 2024
Kommunikatör

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Kommunikations- och marknadsavdelningen på LiU söker nu en kommunikatör till uppdrag på Medicinska fakulteten och Institutionen för medicinsk teknik på LiU. Arbetet som kommunikatör på LiU kan vara av både operativ och strategisk karaktär, från framtagande av kommunikationsplaner och målgruppsanalyser till utvärderingar av utförda uppdrag. Du producerar och publicerar innehåll på digitala plattformar, såsom sociala medier och webbplatser, både internt och externt. I produktionen av innehåll ingår ofta fotografering men även videofilmning, videoredigering och grafisk formgivning kan förekomma. Du är också en duktig skribent som lätt växlar mellan olika former av skrivuppdrag, såsom intresseväckande copy, informationstexter och forskningsnyheter. Du och dina kommunikatörskollegor är ett viktigt stöd till forskare och andra medarbetare. Om dig Som person är du kommunikativ och social samt besitter en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du har en god servicekänsla, har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser gärna att du är självgående, trygg i din kompetens och tar ansvar för dina uppgifter på ett strukturerat vis men att du också tycker om att arbeta i ett team. Du tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar arbetet själv eller tillsammans med andra, beroende på uppdrag. Vi vill att du har: • Akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning eller annan erfarenhet som vi anser likvärdig • Erfarenhet av kommunikatörsyrket och/eller marknadsföring • Besitter en strategisk förmåga att kunna identifiera innehåll som stärker Linköpings universitets varumärke samt kunna anpassa det till olika målgrupper • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska • Mycket goda kunskaper i att skapa och paketera innehåll på webb • Goda kunskaper i grafisk formgivning, foto, video och copy • Erfarenheter av att planera och utföra event • Grundläggande kunskaper om lagstiftning och riktlinjer som rör webb- och kommunikationsverksamhet Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av forskningskommunikation och studentrekrytering. Vid urval tas stor hänsyn till de aktuella verksamheternas specifika behov och önskemål. Din arbetsplats Du kommer att vara anställd på Kommunikations- och marknadsavdelningen vid LiU men ha din placering på Medicinska fakulteten och Institutionen för medicinsk teknik. Som kommunikatör ansvarar du för att möta upp verksamhetens kommunikationsbehov både externt och internt. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att föra dialog om kommunikationsbehov med ledning, forskare, lärare och andra kollegor, hålla verksamheternas webbsidor uppdaterade samt skapa nya webbsidor vid nytillkomna behov, producera grafiskt marknadsföringsmaterial såsom affischer och inbjudningar, marknadsföra fakultetens utbildningsprogram och skriva nyhetsartiklar om forskning. Om anställningen Tills vidare. Heltid.  Tillträde gärna den 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse.  Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspåk i ansökan.  Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 december 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

24 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023