Botaniker

Sök bland 3 lediga jobb som Botaniker och börja ditt nya yrkesliv idag!

Redaktör hos Svenska Botaniska Föreningen

Svenska Botaniska Föreningen Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen är en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik. Bland våra verksamheter kan nämnas Floraväkteriet, Botanikportalen och Atlasprojektet. Varje år ordnar vi, De vilda blommornas dag och tillsammans med SLU, Vårkollen och Försommarkollen. Föreningen har två tidskrifter, Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) och Vilda Växter (VV). SBT har getts ut sedan 1907 och utkommer med fyra nummer per år, med sammanlagt ca 350 sidor. VV som getts ut sedan 2013 kommer också ut med fyra nummer per år, med sammanlagt ca 120 sidor. Mer om vår verksamhet kan du läsa om på www.svenskbotanik.se. Om jobbet Svenska Botaniska Föreningen söker en redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Som redaktör kommer du att ansvara för planering av tidskriftens innehåll, kontakter med författare, redigering av inkomna manus, layout och sammanställning ända fram till tryck. En viktig del i arbetet är att hålla tidsramarna för utgivningen av tidskriften. Du kommer att jobba tillsammans med Vilda Växters redaktör och ett redaktionsråd. Just nu befinner sig tidskrifterna i en förändringsprocess. Vi vill att du, tillsammans med redaktionsråd och föreningens styrelse, utveckla SBT så att den bättre passar föreningens framtida behov. Din bakgrund Du har gedigna kunskaper i botanik, gärna med akademisk examen med inriktning mot artkunskap. Du har ett relevant nätverk, gärna bland både ideell verksamhet, forskning och myndigheter. Du har god kännedom om Sveriges geografi och naturförhållanden. Du hanterar svenska och engelska språket på ett bra sätt och du har god stilistisk förmåga. Du är lätt att samarbeta med, har ett eget driv och kan få saker gjorda och har god organisationsförmåga, samt är utåtriktad och kontaktskapande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god förmåga att samarbeta, skapa och upprätthålla kontakter och nätverk samt att förankra och skapa samförstånd i olika frågor. Meriterande är erfarenhet av redaktionellt arbete och vetenskapligt skrivande, intresse och erfarenhet för bildbehandling och layout samt digital publicering. Praktisk information Tjänsteutrymme: 50 % eller enligt överenskommelse. Arbetsplats finns på föreningens kansli i Uppsala, men arbetet kan även utföras på distans. Lön: Enligt överenskommelse, ange gärna dina löneanspråk. Tillträde: Helst 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan (personligt brev och CV): skickas digitalt ([email protected]) till SBF:s kansli senast 2024-09-01. Märk ansökan med: Redaktör SBT. Referenser ska kunna lämnas vid anmodan. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

9 juli 2024
Sista ansökan:
1 september 2024
Doktorand inom växtbiologi med fokus på barrträdsgenomik

Doktorand inom växtbiologi med fokus på barrträdsgenomik Institutionen för fysiologisk botanik (Umeå universitet, Umeå Plant Science Centre) söker en doktorand i växtbiologi med förväntat startdatum 1 november 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2 september 2024 Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna för växtbiologisk grundforskning i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum inom växtbiologi inkluderande ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se). Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre, utlyser nu en doktorandanställning.  Projektbeskrivning Nya DNA-sekvenseringstekniker med hög kapacitet genererar numera genomsekvenser även för större genomstorlekar, till exempel barrträd (10-40 Gb, 3-15 gånger större än det mänskliga genomet), vete (15 Gb), axolotlsalamander (32 Gb) och jättelungfisk (43 Gb). Genomannotering (identifiering av olika funktionella sekvenselement) utgör en stor utmaning vid analys av stora genom, till exempel för att identifiera transposabla element (TE), vilka utgör en dominerande komponent i de flesta växtgenom, särskilt de stora genomen. Deep-learning-modeller (används bland annat inom datorseende och naturlig språkbehandling), kan avkoda högdimensionella genomsekvenser i vektorer och förklara sekvensens komplexitet. Dessa modeller erbjuder lovande lösningar för effektiv identifiering av sekvenselement (såsom TE) från genomsekvenser. Doktorandprojektet fokuserar på växtgenomik och utvecklingen av ett djupinlärningsdrivet beräkningsverktyg. (1) Detta projekt syftar till att utveckla nya djupinlärningsdrivna verktyg för TE-identifiering för att ytterligare minska beräkningsbehovet för stor genomanalys. (2) För att utveckla ett sådant effektivt beräkningsverktyg kommer detta projekt först att konstruera en omfattande TE-datauppsättning för att fånga sekvensdiversiteten hos TE genom att samla in sekvens data från hundratals växtarter. (3) Detta projekt kommer också att undersöka TEs integrationsmönster i genomet för att förutsäga TE-insättning från genomsekvenser. Detta projekt kommer potentiellt att utveckla en uppsättning nya analytiska verktyg och ge en bättre bild av TE evolution och integrationsmönster.  Doktoranden ska utveckla och tillämpa djupinlärningsdrivna metoder för att öka vår förståelse för komplexiteten hos TE i stora växtgenom. Arbetet kommer ske i gränserna mellan maskininlärning, beräkningsbiologi och molekylärbiologi i samarbete med experimentalister och beräkningsforskare inom ett brett spektrum av discipliner. Kvalifikationer Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtbiologi vid Umeå Plant Science Centre krävs att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå från kurser relevant för forskningsområdet. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara från kurser med direkt relevans för projektet, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För den här anställningen söker vi en person som är intresserad av växtbiologi och maskininlärning. Du ska ha en akademisk bakgrund inom växtbiologi, maskininlärning, bioinformatik eller ett relaterat område. Följande prestationer, färdigheter och/eller kunskaper krävs också: - Erfarenhet av molekylärbiologiska standardtekniker eller maskininlärning. - Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska. - Färdigheter i att arbeta med datorer och programmering, t.ex. i Linux Shell, R, Python, Julia osv.  Som doktorand förväntas du ha en aktiv roll i utvecklandet av ditt projekt och i institutionens arbete. Du förväntas ha ett vetenskapligt, välstrukturerat, flexibelt och resultat orienterat arbetssätt. Kandidaterna bedöms utifrån kvalifikationer och förmodad förmåga att tillgodogöra sig doktorandutbildningen. Ansökan Du ansöker senast den 2 september 2024 via vårt rekryteringssystem. Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och ska innehålla: - Ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer, vetenskapliga intressen och motivering till ansökan (max 2 sidor). - CV - Styrkta kopior av intyg från högre utbildning. - Master uppsats eller motsvarande samt kopia av eventuella relevanta publikationer - Styrkta kopior av intyg från högre utbildning. - Kontaktinformation till två referenser. Kontakt Om du har frågor om anställningen, vänligen kontakta universitetslektor Jian-Feng Mao ([email protected]).    Vi ser fram emot din ansökan! Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

24 juni 2024
Sista ansökan:
2 september 2024
Vetenskaplig intendent med inriktning mot kulturväxter

Botaniska trädgården är en plats där växtvärldens mångfald är i centrum. Botaniska är också en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå. Under trädgårdens hundraåriga historia har växter från hela världen fått sin plats i våra levande samlingar och de odlas nu i vackra miljöer runtom i trädgården, i arboretet samt i växthusen. Varje år får våra 600 000 besökare en upplevelse utöver det vanliga som vi hoppas ska väcka intresse för växtvärldens mångfald och det viktiga bevarandearbetet av densamma. Den pedagogiska verksamheten är riktad både till skolor och utbildningsaktörer i form av lektioner och fortbildning, samt till allmänheten genom utställningar, visningar och event. Botaniska är en av de största botaniska trädgårdarna i Europa med sina omkring 75 hektar och 20 000 unika växter från mer än 130 länder. På vår arbetsplats är alla medarbetare viktiga delar i helheten och tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och vårt arbetsspråk är svenska. Beskrivning Göteborgs botaniska trädgård skall på internationell, nationell och regional intressenivå: utforska, förmedla, väcka intresse för växtvärldens mångfald och belysa förutsättningarna för dess uppkomst, fortlevande och bevarande. vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå. utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang, t ex visningar, utställningar, trädgårdsrådgivning/folkbildningsaktiviteter. Trädgårdens uppdrag är långsiktigt, förändringar i arbetsuppgifter och ansvarsområden kan förekomma, vilket ger goda möjligheter att utvecklas. Arbetsuppgifter Vi utökar nu vår styrka av vetenskapliga intendenter! Som vetenskaplig intendent ansvarar du för kurering av våra samlingar. Det innebär att säkerställa att vi har en hög vetenskaplig kvalitet på våra växtsamlingar genom att de är korrekt dokumenterade i vår databas och uppmärkta med korrekt namn i trädgården. Till arbetsuppgifterna hör att tillföra en hög botanisk kompetens, utveckling av de botaniska samlingarna samt att förmedla kunskap internt och externt. De botaniska samlingarna omfattar arter och sorter både i växthus och på friland. I tjänsten ligger fokus på våra kulturväxter med en inriktning mot örtartat material. Stor del av trädgårdens kulturväxter med örtartad karaktär återfinns i enheten Nedre trädgården, där storskaliga anläggningar med både perenner, annueller, lökar och knölar återfinns. Nära dialog med områdesansvariga trädgårdsmästare är avgörande för att säkerställa samlingarnas kvalitet och bevarande. Din chef kommer att vara enhetschefen för Nedre trädgården. I ditt arbete samarbetar du med trädgårdens övriga intendenter, forskningschef och professor, där botanistmöten är ett viktigt forum för fördelning av uppdrag, prioritering av forskningsprojekt, insamlings-, eller kunskapsbyggande resor och utåtriktad verksamhet. Vi ser gärna en person med koordinerande förmåga kopplat till detta forum. Kvalifikationer Du ska ha genomgången forskarutbildning inom botanik, hortikultur, trädgårdsvetenskap, växtbiologi eller annat område som arbetsgivaren finner relevant för arbetet med kulturväxter. Du måste vara insatt i nomenklatur och artbestämning samt ha en bred växtkunskap. Tidigare hortikulturell kunskap om odling, svenska växtnamn, kulturväxters nomenklatur och svensk kulturhistoria är meriterande. Arbetslivserfarenhet i liknande roll är meriterande. Vi ser att du i denna tjänst behöver tala och skriva flytande svenska, då inriktningen är tätt sammankopplat med växtmaterial starkt präglat av svenskt kulturarv och handel. Som vetenskaplig intendent samarbetar du med många olika roller inom trädgården och externt t ex universitet, myndigheter, föreningar och andra botaniska trädgårdar nationellt och internationellt. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga över en bredd av kompetensområden, god kommunikationsförmåga och ett prestigelöst bemötande. Du behöver även behärska engelska i tal och skrift. God datorvana är ett krav och vana av att arbeta i databasmiljö är meriterande, liksom tidigare projektledningserfarenhet. För att passa för tjänsten behöver du även vara strukturerad, självständigt driva arbetsuppgifterna inom uppdraget samt ha god förmåga att slutföra och återkoppla pågående arbete. Kunskap om bevarande av biologisk mångfald är meriterande. Vi ser gärna att du är van att hålla dig ajour inom miljö och klimatfrågor. Villkor Vi tillämpar flexibel arbetstid. Tjänsten är inte möjlig att utföra helt på distans. Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt. Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare. Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.  Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.

18 juni 2024
Sista ansökan:
18 augusti 2024