Meteorolog

Sök bland 2 lediga jobb som Meteorolog och börja ditt nya yrkesliv idag!

Research Engineer

The Unit for Field-based Forest Research (www.slu.se/en/departments/field-based-forest-research) at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)/Faculty of Forest Sciences, is hiring a qualified research engineer in the area of micrometeorology and environmental field measurements. The successful candidate will join a team of in total 15 research engineers and technicians at the research station Svartberget, with operational responsibility for the research activities within, and in the vicinity of, the Vindeln Experimental Forests. The Unit for Field-based Forest Research also includes other research stations situated in Tönnersjöheden, Asa, and Siljansfors. All of these research stations have an extended responsibility for the scientific quality in the field trial operations since they all have permanent staff employed at the stations. Svartberget is contributing to three Swedish national research infrastructures; ICOS Sweden (Integrated Carbon Observation System; www.icos-sweden.se), also being part of the European research infrastructure ICOS RI focusing on monitoring and understanding the greenhouse gas balance; ACTRIS Sweden (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure; www.actris.se) as part of the European research infrastructure ACTRIS, as well as SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science; www.fieldsites.se). The research infrastructures include extensive automated and manual measuring programs aiming to understand the ecology, biogeochemistry, land-atmosphere exchange and management of boreal ecosystems. Vindeln Experimental Forests have over the years hosted numerous national and international research projects including scholars, Post-Docs, PhD-students, MSc- and BSc-students. The Unit for Field-based Forest Research provides support for field data collection in research projects and manages the contribution of the Svartberget research station to these three national infrastructures.  Duties:   The main tasks for this open position include the maintenance and further development of the ICOS field research infrastructures and the ongoing measuring programs at two ground-based Ecosystem stations (Degerö and Svartberget) and one Atmosphere station (Svartberget) with a 150 m tall mast. Daily duties include field work in relation to maintenance of sensors, data loggers and multiplexers, troubleshooting and calibration, as well as office work related to programming and handling of data (transfer, quality check and deliveries). In addition, you will also be involved in the direct support of other ongoing research projects. To some extent the position can be tailored to the strengths and interests of individual applicants. The job involves both being in a team and doing solitary work. We consider being a team player a valuable quality.   Required qualifications:  • Master degree, or comparable, in engineering, physics, or environmental science, and related field experience. • Knowledge in environmental measurement sensors, meteorological sensors, gas analyzers, data loggers and associated programing languages is essential. • Experience in maintenance and repair of scientific instruments in the lab or in the field.   • Experience and proficiency in one or more software languages such as Matlab, Python, or R. • Ability to maintain flexibility in scheduling and prioritizing work tasks to complement a team with a common goal.  • Being a team player in contributing to the development of the group and the station. • Good physical condition, health test will be provided for training to work in the mast. • Valid Swedish driver’s license for cars, or an equivalent international license.  • Fluent in written and spoken English.   Qualifications considered a merit:  • A strong merit is experience with eddy covariance measurements/micrometeorological theory.   • Creative skills for the development and fabrication of scientific equipment.   • Familiarity with or experience in an academic research environment; a PhD degree in one of the fields listed above is a strong merit.   • Experience of working with GIS. Place of work: The position is based at Svartberget research station, located about 70 km (one hour drive) from the SLU Forest Faculty in Umeå. With good opportunities for both child and elderly care, and a wide range of housing, Vindeln is a safe and friendly place to live. With short distances to neighbouring municipalities such as Umeå and Vännäs, there are also good opportunities for commuting for those who live elsewhere. Form of employment: Permanent position. SLU uses probationary employment. Scope: 100% Starting date: Preferably June 1st 2024, or on agreement.  Application: Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2024-04-28. Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

4 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024
Forskningsingenjör

Enheten för skoglig fältforskning (www.slu.se/sv/departments/field-based-forest-research) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)/Skogsvetenskapliga fakulteten söker en kvalificerad forskningsingenjör med inriktning mot mikrometeorologiska och miljömässiga mätningar i fält. Enhetens team vid Svartbergets forskningsstation består av totalt 15 forskningsingenjörer och tekniker, med operativt ansvar för forskningsverksamheten inom och i närheten av Vindelns försöksparker. Inom Enheten för skoglig fältforskning finns även forskningsstationer på Tönnersjöheden, i Asa, samt Siljansfors. Dessa forskningsstationer har gemensamt ett utökat ansvar för den vetenskapliga kvaliteten i fältförsöksverksamheten, då de har permanent stationerad fältpersonal och resurser för att härbärgera forskare som deltar i forskningssamarbeten med fältanknytning.  Svartberget bidrar till tre nationella forskningsinfrastrukturer; ICOS (Integrated Carbon Observation System; www.icos-sweden.se), som är en del av den europeiska forskningsinfrastrukturen ICOS RI med fokus på övervakning och förståelse av balansen av växthusgaser; ACTRIS Sweden (Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure; www.actris.se) som är en del av den europeiska forskningsinfrastrukturen ACTRIS, samt SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science; www.fieldsites.se). Forskningsinfrastrukturerna inkluderar omfattande automatiserade och manuella mätprogram som syftar till att förstå ekologi, biogeokemi, land-atmosfär-utbyte och förvaltning av boreala ekosystem. Vindelns försöksparker har genom åren varit värd för många nationella och internationella forskningsprojekt, inklusive forskare, postdoktorer, doktorander, master- och kandidatstudenter. Enheten för skoglig fältforskning hjälper till med fältdatainsamling i olika stora forskningsprojekt och förvaltar Svartbergets bidrag i dessa tre nationella infrastrukturer. Arbetet som forskningsingenjör innebär både självständigt arbete och arbete med det övriga teamet. Vi sätter stort värde vid din samarbetsförmåga och att du fungerar bra i teamet.  Om jobbet Huvuduppgifterna för den utlysta tjänsten inkluderar underhåll och vidareutveckling av ICOS fältforskningsinfrastrukturer och de pågående mätprogrammen vid två markbaserade ekosystemstationer (Degerö och Svartberget) och en atmosfärstation (Svartberget) med en 150 m hög mast. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår fältarbete så som underhåll av sensorer, dataloggrar och multiplexer, felsökning och kalibrering av installationer samt kontorsarbete relaterat till programmering och hantering av data (överföring, kvalitetskontroll och leveranser). Utöver det kommer du även att vara involverad i direkt stöd till andra pågående forskningsprojekt. Tjänsten kan i viss mån skräddarsys efter enskilda sökandens styrkor och intressen.  Din bakgrund  Tjänsten kräver att du:   • Har en naturvetenskaplig/teknisk, akademisk examen med inriktning mot mikrometeorologi, naturgeografi, miljömätteknik, eller fysik samt erfarenhet av relaterat fältarbete. • Är förtrogen med fältmätningar, meteorologiska instrument, gas-analysatorer, dataloggrar och programmering. • Har erfarenhet av drift och underhåll/reparationer av vetenskaplig utrustning i laboratorium och/eller i fält.  • Har erfarenhet och färdighet i mjukvaruspråk så som Matlab, Python eller R.  • Har god hälsa. Regelbundna hälsokontroller och utbildning för klättring kommer att tillhandahållas av arbetsgivaren. • Giltigt svenskt körkort för bil eller, under en övergångstid, motsvarande internationellt körkort.   • Talar och skriver flytande engelska.  • Har god samarbetsförmåga, kan vara flexibel och bidra till teamets och stationens utveckling. Kvalifikationer som är meriterande:  • En stark merit är erfarenhet av turbulensmätningar (eddy covariance) och mikrometeorologisk teori.   • Kreativa färdigheter för utveckling och tillverkning av vetenskaplig utrustning.  • Kännedom eller erfarenhet av akademisk forskningsmiljö; en stark merit är doktorsexamen med någon av inriktningarna listade under kvalifikationer ovan.  • Erfarenhet av arbete med GIS. Om oss Tjänsten är placerad vid Svartbergets forskningsstation strax utanför Vindeln, ca 7 mil nordväst om Umeå. Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU, liksom Umeå universitet, ligger i Umeå. Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg, och ett brett utbud av bostäder, en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Svartbergets forskningsstation strax utanför Vindeln Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-28. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

4 april 2024
Sista ansökan:
28 april 2024