Civilingenjör, kvalitet, metallurgi

Sök bland 4 lediga jobb som Civilingenjör, kvalitet, metallurgi och börja ditt nya yrkesliv idag!

Senior Process Engineer at Northvolt

We are now looking for a Senior Process Engineer! The role is a part of our passionate Revolt Ett team based in Skellefteå. This process aims to separate valuable metals for reuse in battery production. The construction of Europe´s largest recycling facility for batteries in Skellefteå is ongoing and will start its production process to separate valuable metals for reuse in battery production during 2023. The goal is to source 50% of the raw materials needed for cell production from recycling by 2030 and therefore more recycling facilities are planned at the site. So, forget about everything you thought you knew about working in the industry, this is going to be completely different! As a skilled Senior Process Engineer, the ideal candidate will be responsible for designing, implementing, and improving manufacturing processes to ensure maximum efficiency and productivity. The Senior Process Engineer will work collaboratively with the cross-functional teams to identify and resolve issues and implement improvements to processes. Key responsibilities include but are not limited to: • Analyze data, and improve the Revolt Recycling processes. • Support development projects related to basic engineering and process design for new recycling facilities. • Implementing changes in operational procedures for Continuous Improvement of the process on both pilot and production scale. • Collaborate with cross-functional teams to ensure project success, including engineers, technicians, and production staff. • Provide technical expertise and support to production teams to ensure that processes are executed effectively. • Develop and maintain process documentation, including standard operating procedures, work instructions, and training materials. Northvolt is an equal-opportunity employer. We´re a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognize that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt toward its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light, and we strongly believe in internal career development. For us it´s important to look at your skills and potential, please refrain from including your picture and age with your application to help us with this. Skills & Requirements Education/Experience • A Degree in Mining Engineering, Mineral Process Engineering, or other relevant university degree • 5+ years working experience in mineral processing and industrial environment • Deep knowledge and experience in Crushing and Gravimetric separation. • Hands-on experience with process design, implementation, and process optimization • Experience in a fast-growing environment, ideally in metal, recycling, mineral or hydrometallurgy processing. • Good problem-solving skills, and understanding the importance of keeping set schedules and production goals. • Experience with risk assessments, gap assessments, change controls. • Ability to plan, develop and execute multiple projects under tight timelines. Great Place to Work • World leading technique • Top specialists as team peers • International environment • Fast paced & entrepreneurial culture • Warrant program • Wellness grant Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable cells and high-quality battery systems. All manufactured with a record-low carbon footprint. Purposely built to provide Europe with the opportunity to switch to renewable energy – efficiently and entirely. To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We´re constantly experimenting, learning and adapting to make batteries so great – they will one day make oil history. Northvolt is growing fast. We´re staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We´re also hiring for our gigafactory Northvolt Ett in Skellefteå, Sweden. We want to work with smart individuals from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We´re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we´re dedicated to thinking new, working hard and having fun. In this recruitment, Northvolt Revolt is collaborating with Adecco. If you have any questions about the position or the application process, please feel free to contact the responsible recruiter, Olof Lundberg, at 073 684 77 81. We warmly welcome your application!

17 juni 2024
Sista ansökan:
5 juli 2024
Senior Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Senior Processingenjör! Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda! Som en skicklig Senior Processingenjör kommer den ideala kandidaten att vara ansvarig för att designa, implementera och förbättra tillverkningsprocesser för att säkerställa maximal effektivitet och produktivitet. Som Senior Processingenjör kommer du att arbeta tillsammans med tvärfunktionella team för att identifiera och lösa problem samt implementera förbättringar i processerna. Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till: • Analysera data och förbättra Revolts återvinningsprocesser. • Stödja utvecklingsprojekt relaterade till grundläggande teknik och processdesign för nya återvinningsanläggningar. • Implementera förändringar i operativa procedurer för kontinuerlig förbättring av processen på både pilot- och produktionsskala. • Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa projektframgång, inklusive ingenjörer, tekniker och produktionspersonal. • Tillhandahålla teknisk expertis och support till produktionsteamen för att säkerställa att processer utförs effektivt. • Utveckla och underhålla processdokumentation, inklusive standardoperativa procedurer, arbetsinstruktioner och utbildningsmaterial. Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta. Färdigheter och krav Utbildning/Erfarenhet: • En examen i Gruvteknik, Mineral Process Engineering eller annan relevant universitetsutbildning • 5+ års arbetslivserfarenhet inom mineralbearbetning och industriell miljö • Djup kunskap och erfarenhet av krossning och gravimetrisk separation • Praktisk erfarenhet av processdesign, implementering och processoptimering • Erfarenhet i en snabbväxande miljö, helst inom metall, återvinning, mineral eller hydrometallurgisk bearbetning • Goda problemlösningsförmågor och förståelse för vikten av att hålla fastställda scheman och produktionsmål • Erfarenhet av riskbedömningar, gap-analyser, förändringskontroll • Förmåga att planera, utveckla och genomföra flera projekt under strikta tidslinjer En fantastisk arbetsplats • Världsledande teknik • Toppspecialister som teamkamrater • Internationell miljö • Snabb och entreprenöriell kultur • Aktieoptionsprogram • Hälsobidrag Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt. För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig. Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul. I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81 Varmt välkommen med din ansökan!

17 juni 2024
Sista ansökan:
5 juli 2024
Processingenjör till Northvolt

Vi söker nu en Processingenjör inom den kemiska hydrometallurgiska processen för vår batteriåtervinningsverksamhet. Rollen är en del av vårt passionerade Revolt Ett-team baserat i Skellefteå. Denna process syftar till att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion. Bygget av Europas största återvinningsanläggning för batterier i Skellefteå pågår och kommer att starta sin produktionsprocess för att separera värdefulla metaller för återanvändning i batteriproduktion under 2023. Målet är att få 50% av råvarorna som behövs för cellproduktion från återvinning till 2030 och därför planeras fler återvinningsanläggningar på platsen. Så glöm allt du trodde att du visste om att arbeta i industrin, detta kommer att vara helt annorlunda! Om jobbet Som Processingenjör kommer du att ha djup kunskap om utrustningshantering, operationsplanering, processtyrning, operatörsutbildning och övervakning, etc. Du har erfarenhet inom området och har drivit stora, innovativa och utmanande förbättringsprojekt inom områdena utbyte, kostnad, kvalitet och effektivitet. Du är en lagspelare, nyfiken och ivrig att lära dig. Som Processingenjör får du chansen att ha en verklig inverkan på vår framgångssaga i Sverige (till att börja med) och se resultaten av ditt arbete. Vår organisation kräver och värdesätter stor självdisciplin och naturlig talang för att få saker att hända. Processingenjörerna är viktiga medlemmar av Återvinningsteamet och nyckeln till Northvolts uppdrag att möjliggöra framtidens energi. Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar men är inte begränsade till: • Kontrollera och optimera återvinningsprocesser i driften under skiften • Fastställa processmått och mål • Tillhandahålla utbildning till operatörer • Felsökning av problem som är associerade med processer och utrustning • Skiftarbete Egenskaper som vi uppskattar är flexibilitet, en känsla för kvalitet, vänlighet, motivation att ta sig an nya utmaningar, uthållighet och en känsla för humor. Northvolt är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vi är en mångfaldig grupp individer, förenade av ett gemensamt uppdrag, som inser att även om våra handlingar som individer har en roll att spela i att driva Northvolt mot sina mål, strävar vi alltid efter att gå framåt som ett team. Vi erbjuder dig en öppen och välkomnande atmosfär där vi vinner som ett team – och misslyckas som ett team. Northvolt växer i en rasande fart och vi tror starkt på intern karriärutveckling. För oss är det viktigt att se på dina färdigheter och potential, vänligen avstå från att inkludera din bild och ålder i din ansökan för att hjälpa oss med detta. Ansök med ett CV på engelska eller din kompletta LinkedIn-profil. Heltidsanställning, Planerat startdatum är så snart som möjligt. Färdigheter och krav Utbildning/Erfarenhet: • Kandidatexamen eller magisterexamen i kemiteknik/processingenjör eller motsvarande • 2+ års relevant arbetslivserfarenhet inom högvolymsproduktion inom ett relaterat område • Djup kunskap om hydrometallurgiska processer, inklusive lakning, lösningsmedelsextraktion, jonbyte, filtrering och kristallisation/utfällning • Utmärkta engelska skriftliga och verbala färdigheter • Erfarenhet som kontrollrumsingenjör är ett plus Specifika färdigheter/förmågor: • Grundläggande kunskaper i kontrollrumshantering och processtyrning • Exceptionellt bra problemlösningsförmåga • Har en "kan göra"-attityd och en entreprenörsanda • Förmåga att arbeta bra med andra i en teammiljö och självständigt En fantastisk arbetsplats • Världsledande teknik • Toppspecialister som teamkamrater • Internationell miljö • Snabb och entreprenöriell kultur • Aktieoptionsprogram • Hälsobidrag Northvolt tillverkar gröna batterier för en blå planet. Prisvärda celler och batterisystem av hög kvalitet. Alla tillverkade med ett rekordlågt koldioxidavtryck. Syftet är att ge Europa möjlighet att övergå till förnybar energi – effektivt och helt. För att uppnå detta gör vi saker annorlunda. Vi designar, tillverkar och återvinner allt under ett tak. Vi bygger till och med våra egna fabriker. Allt detta är otroligt utmanande och kräver att vi tänker på okonventionella sätt. Vi experimenterar, lär oss och anpassar oss ständigt för att göra batterier så bra att de en dag kommer att göra olja överflödig. Northvolt växer snabbt. Vi bemannar vårt internationella kontor i Stockholm, vår R&D-anläggning, Northvolt Labs, i Västerås, samt vår anläggning i Gdansk för produktion av batterisystem. Vi rekryterar också för vår gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå, Sverige. Vi vill arbeta med smarta individer från alla discipliner. Starka individer som verkligen vill göra en positiv inverkan på framtiden. Vi som redan är ombord delar en passion för vårt uppdrag. Vi är beredda att arbeta hårt i strävan efter excellens. Vi njuter av resan och vår huvudsakliga drivkraft är att göra en verklig skillnad. Som ett team är vi dedikerade till att tänka nytt, arbeta hårt och ha kul. I denna rekrytering samarbetar Northvolt Revolt med Adecco så om du har frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olof Lundberg på 073 684 77 81 Varmt välkommen med din ansökan!

17 juni 2024
Sista ansökan:
5 juli 2024
Kvalitetsingenjör till Saab Dynamics

Nu söker vi en kvalitetsingenjör till SAAB i Karlskoga. Motiveras du av att arbeta med teknik i framkant, att öka leverantörskvalité och vara en del av försvarsindustrin – Då är du rätt person. Här får du vara en del av en utmanande och utvecklande miljö i ett ständigt växande företag. Tveka inte, sök rollen som kvalitetsingenjör redan idag. Om rollen I rollen som kvalitetsingenjör hos Saab förväntas du säkra kvaliteten på inköpta artiklar, material och delsystem inom olika varugrupper. Jobbet som kvalitetsingenjör, även kallat - Supplier Quality-engineer - innefattar också att du kommer: - Säkerställa implementationer av Saabs inköpsstrategi, inköpspolicy och rutiner. - Ansvara för kvalitetskrav i offertförfrågningar, avtal och inköp. - Genomföra revisioner av leverantörer och produkter på plats hos leverantörer. - Kvalificera nya leverantörer. - Samarbeta med flera funktioner inom företaget. - Resor inom Sverige och Europa förekommer. Om dig Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom industriell ekonomi, elektronik, maskinteknik eller mekatronik. Du har i utbildningen berört kurser inom kvalitetsledning och har en grundförståelse för kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du dokumenterad arbetslivserfarenhet från liknande roller sen tidigare. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. För rollen krävs ett svenskt medborgarskap. Du har allmänna tekniska kunskaper och ett intresse för teknik. Som person är du nyfiken och ser gärna till att projekt drivs framåt. Du är problemlösande och vågar testa nya vägar i utmaningar. Du uppskattar mötet med kollegor och leverantörer samtidigt som du ser charmen i att arbeta självständigt. Om Framtiden AB Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab Dynamics. Rekryteringsprocess CV-urval Telefonintervju Intervju Referenser Kundintervju Beslut Villkor Startdatum: Våren 2024 Ort: Karlskoga Omfattning: Heltid Arbetstider: 8-17 med möjlighet till flex

23 april 2024
Sista ansökan:
23 juli 2024