Professor

Sök bland 39 lediga jobb som Professor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Professor i Logistik

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. VTI utlyser en anställning som professor i Logistik med placering i Linköping eller Lund.   Anställningens inriktning  Anställningens inriktning är tillämpad forskning om varuägande organisationers logistik och dess växelverkan med transportsystemet. Ämnesområdet Logistik handlar om hur företag och organisationer skapar effektivare försörjningskedjor och därigenom uppnår mål som lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Det inkluderar frågeställningar kopplat till utformning av varuförsörjning, distribution och marknadskanaler och omfattar företagets strategier, strukturer och processer, där logistikstrategin studeras som en del av företags affärsmodell.   Varuägande organisationer definierar efterfrågan på transporter och är de aktörer som huvudsakligen finansierar verksamheten inom transport. Transportsystemens respons på efterfrågan påverkar i sin tur de varuägande företagens konkurrenskraft och därigenom företagens lönsamhet.  Design på logistiksystemnivå är en förutsättning för att uppnå hållbara transportsystem då dessa samtidigt måste stödja de varuägande företagens affärsmodeller. Förändringar mot ett mer hållbart transportsystem förutsätter således konkurrenskraftiga lösningar för varuägarna. Logistiköverväganden på strategi-/strukturnivå, t.ex. anpassning av lager, lokalisering och produktionsplanering, påverkar i lika hög grad transportsystemet som rena transportöverväganden och därmed möjligheten att nå transportpolitiska mål.  Forskningen handlar om strukturella val avseende affärsmodeller, sourcingmarknader, produkter, försäljningskanaler samt utveckling mot hållbarhet, digitalisering och effektivitet genom ny teknik och bättre metoder. Forskningen kommer i huvudsak genomföras i tvärvetenskapliga sammanhang. Angreppssätt väljs utifrån problemställningarnas behov. Arbetsuppgifter  Innehavaren av anställningen som professor förväntas:  • stimulera, leda och genomföra forskning, utveckling och utredning av hög kvalité i syfte att höja vetenskaplig kunskap och kompetens inom anställningens område.  • initiera, bereda och söka externfinansiering för forskningsprojekt i samarbete med kollegor, universitet, näringsliv och myndigheter samt organisationer.  • handleda doktorander samt bygga upp och leda en forskargrupp.  • sprida forskningsresultat till breda grupper av intressenter samt utveckla och fördjupa VTI:s nationella och internationella samarbeten inom området.  • ge vetenskapliga underlag och råd till regeringen, myndigheter och andra relevanta avnämare.  Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. En icke svenskspråkig innehavare av anställningen förväntas att inom tre år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska och svenska förhållanden för att kunna obehindrat kommunicera med aktörer i VTI:s omvärld.   Behörighetskrav  Behörig att anställas som professor vid VTI är den som har vetenskaplig skicklighet, se vidare förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.  Bedömningsgrunder   Som bedömningsgrund vid anställning av professor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning: Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att den sökande har:  • En självständig vetenskaplig produktion inom ämnesområdet som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.  • Vetenskapliga publikationer som är av hög kvalitet och betydande omfattning, visar aktualitet och har publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom ämnesområdet.   • Nationell och internationell erkännelse inom ämnesområdet, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av betydande omfattning.  • Förmåga till vetenskapligt ledarskap, vilket innefattar initiering, uppbyggnad och ledning av forskargrupp och forskningsverksamhet, etablering av forskningssamarbeten inom eller utanför den egna forskningsorganisationen liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling.  • Förmåga att bygga upp egen forskningsverksamhet av egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.   • Förmåga till samverkan inom ämnesområdet och med det omgivande samhället, genom den egna vetenskapliga verksamheten.  Utöver vetenskaplig skicklighet gäller som bedömningsgrunder, i förhållande till anställningens inriktning och innehåll, även:  • Forskningsplanens kvalitet och relevans, och som omfattar internationella samarbeten och nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet.  • Graden av skicklighet att bedriva tillämpad forskning, som resulterar i vetenskapligt underlag och råd till regering, myndigheter och andra relevanta avnämare.   • Graden av skicklighet i att samarbeta, utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt jämställdhet.  • Pedagogisk förmåga: Kunskap, förhållningssätt och erfarenhet av handledning. Den sökande ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk handledarutbildning. Pedagogiska aktiviteter riktade mot näringsliv, myndigheter, organisationer och andra intressenter.   Mer information  Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se  Notera att ansökan blir ett offentligt dokument.  Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.   Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Anvisningar för ansökan  Ansökan ska innehålla:  • CV enligt specifik mall. Denna hittar du i annonsen på vti.se, under "Lediga jobb" • • Andra dokument du vill åberopa i din ansökan  Ansökningar/handlingar som skickas per post ska lämnas in i fyra identiska exemplar och skickas till VTI, HR-enheten 581 95 Linköping. Märk dessa handlingar med Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Välkommen att skicka in din ansökan senast den 4 februari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

27 november 2023
Sista ansökan:
4 februari 2024
Professor i Logistik

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. VTI utlyser en anställning som professor i Logistik med placering i Linköping eller Lund.   Anställningens inriktning  Anställningens inriktning är tillämpad forskning om varuägande organisationers logistik och dess växelverkan med transportsystemet. Ämnesområdet Logistik handlar om hur företag och organisationer skapar effektivare försörjningskedjor och därigenom uppnår mål som lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Det inkluderar frågeställningar kopplat till utformning av varuförsörjning, distribution och marknadskanaler och omfattar företagets strategier, strukturer och processer, där logistikstrategin studeras som en del av företags affärsmodell.   Varuägande organisationer definierar efterfrågan på transporter och är de aktörer som huvudsakligen finansierar verksamheten inom transport. Transportsystemens respons på efterfrågan påverkar i sin tur de varuägande företagens konkurrenskraft och därigenom företagens lönsamhet.  Design på logistiksystemnivå är en förutsättning för att uppnå hållbara transportsystem då dessa samtidigt måste stödja de varuägande företagens affärsmodeller. Förändringar mot ett mer hållbart transportsystem förutsätter således konkurrenskraftiga lösningar för varuägarna. Logistiköverväganden på strategi-/strukturnivå, t.ex. anpassning av lager, lokalisering och produktionsplanering, påverkar i lika hög grad transportsystemet som rena transportöverväganden och därmed möjligheten att nå transportpolitiska mål.  Forskningen handlar om strukturella val avseende affärsmodeller, sourcingmarknader, produkter, försäljningskanaler samt utveckling mot hållbarhet, digitalisering och effektivitet genom ny teknik och bättre metoder. Forskningen kommer i huvudsak genomföras i tvärvetenskapliga sammanhang. Angreppssätt väljs utifrån problemställningarnas behov. Arbetsuppgifter  Innehavaren av anställningen som professor förväntas:  • stimulera, leda och genomföra forskning, utveckling och utredning av hög kvalité i syfte att höja vetenskaplig kunskap och kompetens inom anställningens område.  • initiera, bereda och söka externfinansiering för forskningsprojekt i samarbete med kollegor, universitet, näringsliv och myndigheter samt organisationer.  • handleda doktorander samt bygga upp och leda en forskargrupp.  • sprida forskningsresultat till breda grupper av intressenter samt utveckla och fördjupa VTI:s nationella och internationella samarbeten inom området.  • ge vetenskapliga underlag och råd till regeringen, myndigheter och andra relevanta avnämare.  Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. En icke svenskspråkig innehavare av anställningen förväntas att inom tre år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska och svenska förhållanden för att kunna obehindrat kommunicera med aktörer i VTI:s omvärld.   Behörighetskrav  Behörig att anställas som professor vid VTI är den som har vetenskaplig skicklighet, se vidare förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.  Bedömningsgrunder   Som bedömningsgrund vid anställning av professor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning: Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att den sökande har:  • En självständig vetenskaplig produktion inom ämnesområdet som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.  • Vetenskapliga publikationer som är av hög kvalitet och betydande omfattning, visar aktualitet och har publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom ämnesområdet.   • Nationell och internationell erkännelse inom ämnesområdet, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av betydande omfattning.  • Förmåga till vetenskapligt ledarskap, vilket innefattar initiering, uppbyggnad och ledning av forskargrupp och forskningsverksamhet, etablering av forskningssamarbeten inom eller utanför den egna forskningsorganisationen liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling.  • Förmåga att bygga upp egen forskningsverksamhet av egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.   • Förmåga till samverkan inom ämnesområdet och med det omgivande samhället, genom den egna vetenskapliga verksamheten.  Utöver vetenskaplig skicklighet gäller som bedömningsgrunder, i förhållande till anställningens inriktning och innehåll, även:  • Forskningsplanens kvalitet och relevans, och som omfattar internationella samarbeten och nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet.  • Graden av skicklighet att bedriva tillämpad forskning, som resulterar i vetenskapligt underlag och råd till regering, myndigheter och andra relevanta avnämare.   • Graden av skicklighet i att samarbeta, utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt jämställdhet.  • Pedagogisk förmåga: Kunskap, förhållningssätt och erfarenhet av handledning. Den sökande ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk handledarutbildning. Pedagogiska aktiviteter riktade mot näringsliv, myndigheter, organisationer och andra intressenter.   Mer information  Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se  Notera att ansökan blir ett offentligt dokument.  Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.   Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Anvisningar för ansökan  Ansökan ska innehålla:  • CV enligt specifik mall. Denna hittar du i annonsen på vti.se, under "Lediga jobb" • Andra dokument du vill åberopa i din ansökan  Ansökningar/handlingar som skickas per post ska lämnas in i fyra identiska exemplar och skickas till VTI, HR-enheten 581 95 Linköping. Märk dessa handlingar med Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Välkommen att skicka in din ansökan senast den 4 februari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

27 november 2023
Sista ansökan:
4 februari 2024
Professor i psykologi med inriktning klinisk psykologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Du kommer att vara placerad på forskningsämnet psykologi som tillhör avdelningen hälsa, medicin och rehabilitering och på avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Vi är ca 20 medarbetare som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vår forskning bedrivs inom flera av psykologins ämnesområden såsom klinisk psykologi, utvecklingspsykologi, idrottspsykologi, vittnespsykologi, kognitiv psykologi, och teknisk psykologi. Den kliniska psykologin rör systematisk utforskning av hur kliniska psykiska tillstånd uppstår, utvecklas, diagnostiseras, och bedöms, samt syftar till att förebygga, behandla och lindra mänskligt lidande samt psykisk ohälsa. Digital psykologi inbegriper exempelvis digital bedömning och behandling via videosamtal, internetterapi och virtual reality. Vi söker en professor i psykologi med inriktning klinisk psykologi och med fokus på digital psykologi.   Ämnesbeskrivning Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Forskningen avser att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i olika situationer och miljöer. Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill skapa en dynamisk och kreativ miljö och samtidigt utveckla verksamheten inom klinisk psykologi. För att lyckas och trivas i rollen som professor behöver du ha en god samarbets- och planeringsförmåga, talang för att skapa och underhålla nationella och internationella forskningskontakter samt en god förmåga att leda och organisera forskningsmiljöer/-projekt. Vi värdesätter din bakgrund och dina erfarenheter och erbjuder dig ett varierat arbete med ett nära samarbete med kollegor och studenter. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår; • Leda och utveckla forskning inom området klinisk psykologi med inriktning mot digital psykologi och stärka områdets regionala, nationella och internationella kontakter. • Fungera som ämnesledare för övriga lärare och forskare inom främst klinisk psykologi. • Medverka vid forskningsansökningar och aktivt söka externa forskningsmedel. • Undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, främst utveckling av ämnet inom psykologutbildningen. • Lednings- och administrativa uppdrag men även att bidra till institutionen och universitets utvecklingsarbete. • Delta med ämnesexpertis i utvecklingen av ett nytt psykologprogram som planeras starta hösten 2025. Behörighet Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande: -  Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar -  Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via     o forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd     o leda nationella eller internationella forskningsprojekt     o erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt     o erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitetet - Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via     o  tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället     o  införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang - Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen - Visat pedagogisk skicklighet Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: • Vetenskaplig skicklighet • Pedagogisk skicklighet • Övriga bedömningsgrunder Övriga bedömningsgrunder (viktas lika): • Förmåga att samverka med det omgivande samhället • Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete • Erfarenhet av ledande uppdrag • Kunna undervisa på svenska och/eller engelska • Legitimation som psykolog samt ett etablerat och omfattande nätverk inom området Information Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor och ämnesföreträdare Jessica Körning-Ljungberg, 070-327 1277, [email protected] Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected] För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag:  31 januari 2024 Referensnummer: 4366-2023

27 november 2023
Sista ansökan:
31 januari 2024
Professor of AI and Robotics

We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology. Subject area The subject area for this position is Computer Science. Background Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions. AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs. The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden. Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/.  Information This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers. For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: [email protected], or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: [email protected]. At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach. Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations. Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply. Application The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure. For the application to be complete, the following electronic documents must be included: • Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass). • CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria. • Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines) • Research portfolio • Publication list • Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format) • Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed. More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/ The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application! After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted. As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers. As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

23 november 2023
Sista ansökan:
31 januari 2024
Professor/Head of Subject of Operation and Maintenance Engineering

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students. In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future. The Department is employing a Professor and Head of Subject to continue to lead, strengthen, and develop the research within Operation and Maintenance Engineering. Operation and Maintenance Engineering integrates scientific understanding of RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) engineering, asset performance and life cycle management with cutting-edge technologies and methodologies from various domains, ensuring reliable and sustainable practices that adapt to a dynamic and changing environment. The research paves the way for innovative solutions to complex challenges faced by industrial and society. Duties The position as professor/head of subject includes an overall responsibility to lead and develop the subject, which comprises research and first-, second- and third-cycle education. The professor/head of subject also has a particular responsibility to ensure the funding of the activities and contacts with the wider community. An important task is to build a strong research subject where doctoral students, staff and students grow. The position as professor/head of subject is a permanent position. Qualifications Qualified for an appointment as a professor are those who have demonstrated both research and teaching expertise. As much attention must be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research expertise. In order to meet the requirements for the appointment as a professor, the applicants must: • be prominent within their subject area and demonstrate, within that area, original and innovative scientific activities of high international standard, comprising a complete scientific production equivalent to at least three doctoral theses. • demonstrate academic leadership through, for example, • research-related commissions of trust, for instance, as an external expert, an external reviewer or a member of an examining committee • management of national and/or international research projects • experience of applying for and being granted, in competition, external funding for research and development projects • experience of managerial tasks within a university. • demonstrate the ability to collaborate with the wider community through, for example • dissemination of new knowledge to a wider community • incorporation of societal needs into research and/or education contexts • have experience of supervising doctoral students and have been the principal supervisor for at least one doctoral student for the entire period from admission to doctoral degree unless there are special grounds to the contrary • have demonstrated teaching expertise and have experience of pedagogical development. When recruiting a professor/head of subject, great importance must be attached to leadership skills. Such skills include, for example: • experience of management responsibility, conflict management and staff development • self-knowledge and capacity to reflect on their own management experience • demonstration of budget responsibility or other financial responsibilities. Assessment criteria The following assessment criteria are applied for the position: • research expertise • teaching expertise • ability to lead and develop research and education activities • additional assessment criteria: (equally weighted): • the ability to obtain external research and development funding • experience in developing original and innovative research programs • experience in pedagogical development, individually and in the faculty, for both courses and programs, and student recruitment activities • the ability to collaborate with the surrounding community • experience of leadership roles and responsibilities • experience of Academic managerial tasks • proficiency in development and leadership of activities and staff at the University • good communication skills in English, verbally and writing. In addition, other objective grounds, such as the university’s gender, equality, equity, and diversity goals, shall be taken into account. It is preferable that the candidate is able to communicate in Swedish within a 3-year period. Luleå University of Technology offers tailor-made courses to reach an acceptable level of Swedish. Further information Full-time fixed term employment with placement in Luleå. Starting: According to agreement. For further information about the position, please contact Senior Lecturer Johan Odelius, +46 920-49 30 31, [email protected] or Head of Department Charlotta Johansson, +46 920-49 18 67, [email protected] For full advertisement go to: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?l=en  Union representatives: SACO-S Kjell Johansson +46 920-49 1529 [email protected]  OFR-S Lars Frisk +46 920-49 1792 [email protected] Application We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish. Closing date for applications: February 9, 2024. Reference number: 4343-2023

23 november 2023
Sista ansökan:
9 februari 2024
Professor tillika ämnesföreträdare i drift -och underhållsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Institutionen anställer en professor och ämnesföreträdare för att fortsätta leda, stärka och utveckla forskningen inom drift- och underhållsteknik. Drift- och underhållsteknik integrerar vetenskaplig förståelse för driftsäkerhet (RAMS: Reliability, Availability, Maintainability and Safety), anläggningsprestanda och livscykelhantering med banbrytande teknologi och metodik från olika domäner, vilket säkerställer tillförlitliga och hållbara processer som anpassar sig till en dynamisk och föränderlig miljö. Forskningen banar väg för innovativa lösningar på komplexa utmaningar som industri och samhälle står inför. Ämnesbeskrivning Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar. Arbetsuppgifter I befattningen som professor tillika ämnesföreträdare ingår ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ämnet innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Professor tillika ämnesföreträdare har ett särskilt ansvar för att säkerställa finansiering av verksamheten och för kontakter med det omgivande samhället. En viktig arbetsuppgift är att bygga ett starkt forskningsämne där doktorander, medarbetare och studenter växer. Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning. Behörighet Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande: • Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar • Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via • Forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd • Leda nationella och eller internationella forskningsprojekt • Erfarenhet att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt • Erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitet • Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via • tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället • Införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang • Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen • Visat pedagogisk skicklighet och inneha erfarenhet av pedagogisk utveckling. Vid rekrytering av professor tillika ämnesföreträdare ska särskild vikt läggas vid ledarskapsförmåga, exempelvis genom  • Erfarenhet av personalansvar, konflikthantering, personalutveckling • Självkännedom och förmåga att reflektera över egna ledarerfarenheter • Att uppvisa erfarenhet av budgetansvar eller annat ekonomiskt ansvar Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: • vetenskaplig skicklighet • pedagogisk skicklighet • förmåga att leda och utveckla forsknings- och utbildningsverksamhet • övriga bedömningsgrunder (lika viktade) • förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel • erfarenhet av att utveckla originella och innovativa forskningsområden • erfarenhet av pedagogisk utveckling, individuellt och inom fakulteten, för både kurser och program, samt aktiviteter för studentrekrytering • förmåga att samverka med det omgivande samhället • erfarenhet av ledande uppdrag • administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet • god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skrift Därutöver ska andra objektiva grunder, såsom universitetets jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsmål beaktas. Det är att föredra att kandidaten kan kommunicera på svenska inom en 3-årsperiod. Luleå tekniska universitet erbjuder skräddarsydda kurser för att nå en acceptabel nivå i svenska. Information För denna anställning gäller en tillsvidareanställning på heltid. Tjänstgöringsort är i Luleå. Tänkt tillträde. Enligt överenskommelse. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Universitetslektor Johan Odelius, +46 920-49 30 31, [email protected] eller Prefekt Charlotta Johansson, +46 920-49 18 67, [email protected]. Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, +46 920-49 15 29, [email protected] OFR-S Lars Frisk, +46 920-49 17 92, [email protected] Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 9 februari 2024. Referensnummer: 4343-2023

23 november 2023
Sista ansökan:
9 februari 2024
Professor in autonomous systems PA 2023/140

Halmstad University Work at a University where different perspectives meet! Halmstad University adds value, drives innovation and prepares people and society for the future. Since the beginning in 1983, innovation and collaboration with society have characterised the University's education and research. The research is internationally reputable and is largely conducted in a multidisciplinary manner within the University's two focus areas: Health Innovation and Smart Cities and Communities. The University has a wide range of education with many popular study programmes. The campus is modern and well-equipped, and is situated close to both public transportation and the city center. More information about working at Halmstad University: https://hh.se/english/about-the-university/vacant-positions.html The School of Information Technology Halmstad University consists of four interdisciplinary Schools and the current position is located at the School of Information Technology (ITE). ITE is a multicultural school with around 130 employees from 20 different countries. It is a strong research and education environment, with focus on smart technology and its applications. Students and researchers are working with everything from AI and information driven care to autonomous vehicles, social robotics and digital design. ITE offers education on all levels, from undergraduate to PhD education, plus education for professional. Research is conducted within aware intelligent systems, smart electronic systems, cyber physical systems and digital service innovation. These four areas constitute the four technology areas of ITE . An innovation centre for information driven care called Leap for Life is connected to ITE, as well as a collaboration arena for electronic development, Electronics Centre in Halmstad (ECH) More information about the School of Information Technology: https://hh.se/ite-en Description The position is based at the School of Information Technology at Halmstad University, and will be part of the strategic research area within IT and mobile communications, ELLIIT (http://www.elliit.se), a collaboration between Linköping University, Lund University, Halmstad University, and Blekinge Institute of Technology. The successful candidate is expected to contribute to ELLIIT’s broader goals within research, graduate education, dissemination, and exploitation. Halmstad University aims to build on its strengths in autonomous systems and artificial intelligence (AI) as increasingly important drivers of society’s digitalization. Our partners need new competence and knowledge in these areas to tackle better challenges related to electromobility, and autonomous driving, as well as efficiency, reliability, and resilience of Industry 5.0. The professor is expected to do research, both independently and in collaboration with other members of the research group, across various cutting-edge autonomous systems topics, including AI, sensors, localization, mobile telecommunications, wireless systems, autonomous navigation, interactions and collaborations between autonomous units, crowd behaviour, embedded systems, cyberphysical systems and more. The group currently has a particular focus on autonomous driving including platooning, interactions with roadside infrastructure and collision avoidance with vulnerable road users. The recruited professor can be involved in Bachelor’s and Master’s level courses in a variety of topics in our 5-year engineering programmes, graduate professional development program (second-cycle courses targeted at the business sector), supervision of thesis projects, outreach activities, and more. Qualifications Professor level competent: "A person who has demonstrated both research and teaching expertise shall be qualified for employment as a professor. The assessment criteria for appointment as a professor shall be the degree of expertise required as a qualification for employment. As much attention shall be given to the assessment of teaching expertise as to the assessment of research or artistic expertise. Each higher education institution determines itself what assessment criteria are otherwise to apply to the appointment of a professor (Higher Education Ordinance Chapter 4 Section 3). " https://www.hh.se/english/about-the-university/work-with-us/how-to-apply.html Broad international network For appointment as a professor, the following assessment criteria will be applied: - Ability to pursue an independent research track of high international quality in an area closely related to autonomous systems. - Documented experience from research in collaboration with industrial partners and/or interdisciplinary teams - Ability to conduct high-quality teaching and to develop courses at different levels - Experience in supervision of master / PhD students - Ability to attract external funding - Dynamism, curiosity, independence, creativity and good teamwork Salary Salary is to be settled by negotiation. The application should include a statement of the salary level required by the candidate. Application Applications should be sent via Halmstad University's recruitment system Varbi (see link on this page). https://www.hh.se/english/about-the-university/vacant-positions/how-to-apply.html General Information We value the qualities that gender balance and diversity bring to our organization. We therefore welcome applicants with different backgrounds, gender, functionality and, not least, life experience. Read more about Halmstad University at https://hh.varbi.com/center/tool/position/478035/edit/tab:1/Read more about Halmstad University at http:/hh.se/english/discover/discoverhalmstaduniversity.9285.html

21 november 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Professor i matematikdidaktik

Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är: Matematik Bakgrund Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik. Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen. Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt. Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt. Arbetsuppgifter Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten. De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten. Behörighet och bedömningsgrunder För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.  Information Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: [email protected], enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: [email protected] eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: [email protected]. Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig portfölj • Publikationslista • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan! Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

20 november 2023
Sista ansökan:
29 februari 2024
Chaired Professorship in Leadership

The Department of Management and Organization (DMO) at the Stockholm School of Economics (SSE) is seeking candidates for a chaired professorship in Leadership. The professorship was created in celebration of H.M. King Carl XVI Gustaf’s 50 years on the throne and honours his longstanding commitment to youth leadership. (Please see the press release for more information). The position comes with reduced teaching commitments and a generous research budget. Your profile We are looking for candidates with a Ph.D. in Leadership, Organizational Behavior, Organization Theory, Business Administration, Management, or a closely related discipline such as psychology and an interest in conducting research with practical implications for organizations. The Chair’s research focus is broadly defined as leadership and the impact of leadership as transformative for organizations, people and societies. For many of the generation entering the workforce, meaningful work, ethics, and engagement to make a difference are primordial. It is crucial to examine how the leaders of the future can foster sustainable commitments and processes that harness the engagement, competence, empathy, courage, compassion and potential of employees to effectively address our complex societal issues. A successful candidate will also develop synergies around topics commonly researched at DMO such as, diversity, teams, social networks, affect and emotions, identity, well-being, ethics, and more. As a candidate, you thrive in the DMO inclusive research environment that is multidisciplinary and multi-paradigmatic and where research aims at making contributions to both academic knowledge and a better society. You are open, considerate, and sympathetic to different research paradigms such as realist, interpretivist, and critical studies. You have strong qualities in both research and teaching. Your qualifications In research, successful applicants will exhibit the repeated ability to publish in top-journals such as those classified as AJG 4/4* and those on the FT50 list. They will also have a strong position in the international research community as manifest in e.g., editorial roles or through representation in scholarly associations. Further, they will have a track record of attracting research funding and engaging with society, for example, with research collaborations.   In teaching, successful candidates have experience from designing and delivering courses, as well as from mentoring students and PhD students.  The successful candidate will be part of the core faculty in management and organization. Teaching (in English) falls within the areas of Leadership, OB and organization theory on all educational levels (Bachelor, Master, PhD and Executive Education). Expressing interest and applying: We encourage highly qualified candidates to get in touch with us informally for more information about the position. Full applications are encouraged at your earliest convenience, and we will accept applications until the position is filled. To ensure full consideration, please submit your application via the SSE Varbi online platform by February 16th 2024, including the following: - A cover letter articulating the candidate’s fit with the position description, including research interests and teaching experience. - A curriculum vitae, including a list of published articles and other academic works and ongoing research. - Copies of representative research. - Shortlisted candidates will be asked to provide names and contact information for three persons willing to provide references. Inquiries Please direct any inquiries to: Professor Andreas Werr, cell: +46 70 558 97 42, [email protected]  Professor Laurence Romani, phone: +46 8 736 94 82, [email protected] Professor Karl Wennberg, cell: +46 70 510 53 66, [email protected] HR Business Partner Lisa Larson, cell +46 768 43 79 25, [email protected] Living in Sweden and Stockholm Stockholm is a vibrant international city, ranking among the top in sustainability, innovation and quality of life. It offers a rich cultural scene, an inclusive culture as well as ample opportunities for outdoor recreation. The Swedish social security system offers tremendous quality of life benefits, with extensive paid time off, generous paid sick leave, and generous family support, including paid parental leave of 480 days when having a child and preschool available from the age of 1 for $150/€150 per month. For more information on living in Stockholm see here

17 november 2023
Sista ansökan:
16 februari 2024
Expert vid Lund University Diabetes Centre (LUDC)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling. Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes. Forskargruppen leds av professor Maria Gomez. Du kan läsa mer om forskningen https://portal.research.lu.se/sv/organisations/diabetic-complications. Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet,https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i att verka som mentor inom LUDCs forskningsmiljö och experten förväntas interagera med LUDCs yngre och mer seniora forskare på regelbunden basis. Vi förväntar oss att kandidaten är utmärkt på att interagera med olika forskare samt vill bidra till LUDCs gemensamma mål. Kvalifikationer För anställningen krävs: - Läkarexamen - Doktorsexamen inom diabetes - Professorskompetens - Omfattande erfarenhet av forskning inom Diabetes av dokumenterad relevans för fältet (i.e. omfattande publikationslista med arbete publicerat i högrankade tidskrifter, omfattande antal citeringar, vetenskapliga priser, H-index) - Omfattande erfarenhet av ledning av forskningsmiljö - Extensiv erfarenhet av mentorskap av yngre och seniora forskare - Kunskap och erfarenhet av translationellt arbete och innovation - Erfarenhet av preklinisk och klinisk undervisning, på grund- och avancerad nivå - Omfattande erfarenhet av att vara editor för vetenskapliga tidskrifter relevanta för ämnet - Erfarenhet av att vara rådgivare och granskare av forskning inom ämnet - Utmärkt på skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och svenska Vi kommer även att lägga vikt på personliga kvaliteter, till förmån för personer som är flexibla, sociala och med vana att arbeta tillsammans, vana att ta initiativ och arbeta på ett väldokumenterat sätt Meriterande för anställningen är: - Erfarenhet av arbete i en internationell miljö - Erfarenhet av arbete med coachning av forskare - Erfarenhet av utvärdering av forskningscentra - Erfarenhet av forskning inom experimentell diabetologi och ö-cells biologi, med focus på metabolism-sekretion koppling, mitokondrie-signalering, reglering av insulin exocytos, glucagon secretion, IP3 och calcium-signalering - Erfarenhet av experimentell cell (primära och celllinjer) och med djurmodeller av diabetes Övrigt Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) under 12 månader med önskat tillträde januari 2024. Omfattning 5 % av heltid.  Så här söker du Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

16 november 2023
Sista ansökan:
1 december 2023