Universitets- och högskolelektor

Sök bland 141 lediga jobb som Universitets- och högskolelektor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Universitetslektor i kriminologi, vikariat

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områdena Våld och brottsprevention, Risk och kris, Arbete och organisation samt Samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna FGF och RCR. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.   Arbetsuppgifter Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformande av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling, fria forskningsmedel samt administrativ tid enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen. Behörighet Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.  För att vara behörig att anställas som universitetslektor skall den sökande ha doktorsexamen i kriminologi. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.   Bedömningsgrunder Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; https://www.miun.se/anstallningsordning). Undervisningen sker också delvis på engelska, varför goda kunskaper i engelska är meriterande. Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.   Handläggning Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning.   Anställning och tillträde Anställningen är ett vikariat under 12 månader, omfattande 50% av heltid, med start 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningsort: Sundsvall   Upplysningar Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47, proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected] eller tfn 010-142 81 88, ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, mailto:[email protected] eller tfn 070-142 88 43 eller studierektor Magnus Granberg, mailto:magnus.granberg@miun.se eller tfn 010-142 84 36. Ansökan Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas - meritförteckning - redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering - publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-01-20. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

1 december 2023
Sista ansökan:
20 januari 2024
Lektor i instudering med inriktning sång

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som Lektor i Instudering med inriktning sång med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tillsvidare och omfattar för närvarande 50 % av heltid. Tillträde hösten 2024. Beskrivning av ämnesområdet Instudering igår i huvudämneskurserna i klassisk musik och omfattar den musikaliska gestaltningsmässiga färdigheten. Ämnesområdet rymmer den klassiska och nutida repertoaren för sång som omfattas av fältet västerländsk konstmusik.   Arbetsuppgifter • Undervisa och handleda studenter i instudering på såväl grundläggande som på avancerad nivå. • Samspel vid konserter, examinationer, masterclasses och antagningsprov • Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet. • Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor. • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten. • Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten. • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö. • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete. • Vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.   Behörighetskrav och övriga krav Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (4 kap. 4 § högskoleförordningen). Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet ska ha visats genom konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Behörigheten avseende den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet.    För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har: • Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande. • Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på hög nationella nivå. • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå. • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet. • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga. • God förmåga och erfarenhet av att samverka med omgivande samhället • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller detta krav ska tillägna sig dessa kunskaper inom två år.    Vid KMH gäller att samtliga lärare som tillsvidareanställs ska ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inom två år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.   Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Den pedagogiska skickligheten och den konstnärliga skickligheten ska i denna anställning viktas lika. Läs fullständig annons på www.kmh.se Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället. KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfatting, sexuell läggning eller ålder. Vad gäller jämställdhet, ska i högskolornas verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl.a. för att få en jämn könsfördelning. Läs fullständig annons på www.kmh.se Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepresenterat kön, dvs. inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH. Vid kategorin lärare inom instudering är det för tillfället jämn könsfördelning. Ytterligare information Kontakta akademichefen vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis, e-post [email protected] Facklig information: Bengt Stark (SACO-S) [email protected] Marcus Lindh (ST) [email protected], Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju. Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 5 jan 2024. Märk din ansökan med dnr 23/705. Bifoga meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

1 december 2023
Sista ansökan:
5 januari 2024
Lektor i violin

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som Lektor i violin  med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tillsvidare och omfattar 20 % av heltid. Tillträde: hösten 2024 eller enligt överenskommelse Beskrivning av ämnesområdet Ämnesområdet violin omfattar den instrumentala, såväl den tekniska som den gestaltningsmässiga färdigheten på instrumentet. Ämnesområdet rymmer även den klassiska och nutida repertoaren för instrumentet som omfattas av fältet västerländsk konstmusik. Arbetsuppgifter • Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå. Undervisningen sker på svenska och engelska. • Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom det egna ämnesområdet. • Aktivt deltagande i KMH:s och akademins inre arbete som kollegiala möten och gemensamma utvecklingsarbeten. • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och vid examinationer. • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö. • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället • Uppdrag av administrativ art samt ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom KMH kan förekomma.   Behörighetskrav och övriga krav Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (4 kap. 4 § högskoleförordningen). Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet ska ha visats genom konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. Behörigheten avseende den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet. För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har: • Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande. • Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på hög nationella nivå. • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå. • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet. • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga. • God förmåga och erfarenhet av att samverka med omgivande samhället • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller detta krav ska tillägna sig dessa kunskaper inom två år. Vid KMH gäller att samtliga lärare som tillsvidareanställs ska ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inom två år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Bedömingsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Den pedagogiska skickligheten och den konstnärliga skickligheten ska i denna anställning viktas lika. Läs fullständig annons på www.kmh.se Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället. KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfatting, sexuell läggning eller ålder. Läs fullständig annons på www.kmh.se KMH eftersträvar en jämn känsfördelning. Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepresenterat kön, dvs. inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH. Vid kategorin lärare i violin är könsfördelingen för tillfället jämn.   Ytterligare information Kontakta akademichefen vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis, e-post [email protected] Facklig information: Bengt Stark (SACO-S) [email protected] Marcus Lindh (ST) [email protected] Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2024. Märk din ansökan med dnr 23/706. Bifoga meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee.

1 december 2023
Sista ansökan:
5 januari 2024
Biträdande universitetslektor (SciLifeLab Fellow)

Biträdande universitetslektor (SciLifeLab Fellow) i avancerade terapiläkemedel (ATMP) SciLifeLab (https://www. scilifelab.se/) är ett nationellt centrum för storskalig, datadriven och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. Science for Life Laboratory (SciLifeLab) drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. SciLifeLab samlar forskare över traditionella gränser och främjar samarbeten med industri, sjukvård, offentliga forskningsorganisationer och internationella partners. Beskriv av ämnesområdet Avancerade terapiläkemedel (eng. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) är läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnader. Genterapi syftar till att korrigera genetiska störningar eller behandla sjukdomar genom att modifiera eller byta ut en gen eller ett genfragment i en patients celler. Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ Arbetsuppgifter Forskning, undervisning och administration. I arbetsuppgifterna ingår också att handleda doktorander i deras forskningsprojekt samt att delta i grundutbildningen vid institutionen. Det ingår även att följa utvecklingen inom ATMP och samhällsutvecklingen i övrigt, som har betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Anställningen är tänkt att leda till utveckling av en oberoende forskningsprofil inom ATMP. Den som anställs förväntas stärka universitetets bidrag till SciLifeLab (www.scilifelab.se). Anställningsperiod En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vikt kommer även läggas på samverkansskicklighet i form av uppvisad skicklighet i att bygga nationella och internationella samarbeten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid en konkurrenskraftig profil och den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av ämnesområdet ATMP. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB). Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till pedagogisk samverkan och interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 12 § RB. Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se AO § 39. Länkar till relevanta regelverk och anvisningar: https://www.regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf https://www.regler.uu.se/digitalAssets/895/c_895286-l_3-k_medfarm-2013-1160-riktlinjer-och-bedomningsgrunder-for-rekrytering-rev-20200129.pdf https://www.regler.uu.se/digitalAssets/721/c_721164-l_3-k_meritportfoljer---anvisningar-for-sammanstallning-av-meriter-och-riktlinjer-for-meritvardering-vid-rekrytering-av-larare.pdf Om anställningen: Tidsbegränsad anställning, max 6 år, anställningens omfattning: 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus för farmaceutiska fakulteten Mathias Hallberg, [email protected], 018-471 4141 eller dekanus för medicinska fakulteten Karin Forsberg Nilsson, [email protected], 018-471 4158 Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2024, UFV-PA 2023/4424 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

1 december 2023
Sista ansökan:
5 februari 2024
Universitetslektor ukrainska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Ämnet ukrainska är placerat vid Språk- och litteraturcentrum och här bedrivs undervisning i de slaviska språken polska, ukrainska och ryska. Ukrainska är ett ämne under uppbyggnad och kommer initialt att ges från nybörjarnivå till fortsättningsnivå. Vårt mål är att inrätta ukrainska som en inriktning på kandidatprogrammet i översättning. Forskarstudier i slaviska språk kan vara inriktade på ukrainska. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Arbetsuppgifter och ansvarsområden Arbetsuppgifterna inom anställningen består av kursutveckling, planering, undervisning och examination på kursen om ukrainsk litteratur, film och dramatik , samt egen forskning (minst 20% av anställningen). Kvalifikationer Krav för anställningen är: Du är behörig att anställas som universitetslektor i ukrainska om du har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens - visat pedagogisk skicklighet - genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. - Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag. För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %). Meriterande för anställningen är: - Erfarenhet av undervisning på kurser på universitetsnivå i ämnet ukrainsk litteratur - God samarbetsförmåga. - Erfarenhet av distansundervisning och att utveckla digitala metoder i undervisning och examination.  Övrigt Anställningen är ett vikariat på 15 % med startdatum den 8 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 7 juni 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson, https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson. Så här söker du Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges. Om Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

1 december 2023
Sista ansökan:
15 december 2023
Biträdande universitetslektor i humaniora

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten. Du finner den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida eller genom att klicka på "ansök här". Vi söker en lovande forskare Anställningen kommer att vara placerad vid HT-fakulteterna på Institutionen för kulturvetenskaper eller vid Språk- och litteraturcentrum. Lunds universitet, Humaniora och teologi Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss Du som vill bli framtidens forskningsledare har här ett tillfälle att utveckla banbrytande projekt och forskningsidéer. Som biträdande universitetslektor på Lunds universitet meriterar du dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor och eventuellt ha möjlighet att anställas som professor. Du får högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära dig svenska genom universitetets undervisning för internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds https://internationalcitizenhub.com/. Arbetsuppgifter Som biträdande universitetslektor har du möjlighet att långsiktigt satsa på de utmanande forskningsfrågor som du väljer och brinner för. Inom anställningen kommer du främst att arbeta med egen forskning i samarbete med HT-fakulteternas starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar. I anställningen ingår också att meritera dig pedagogiskt inför befordran till universitetslektor. Du har gott om tid att utveckla din undervisningskompetens och visa att du är bra på samverkan med det omgivande samhället. Självklart deltar du i institutionens dagliga arbete och utveckling. Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och litteraturcentrum (läs mer https://www.sol.lu.se/amnen/ ). I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen efter 15 februari 2019.  Om det finns dokumenterade särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen som hindrat dig att arbeta som forskare, kan examen i ämnet ha avlagts tidigare. Krav – vad du måste ha för att kunna utföra arbetsuppgifterna En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt grundforskningsprojekt som finansieras av Wallenbergstiftelserna i Sverige. Det är därför vi söker dig som: - Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet - Har aktuell erfarenhet från forskning i digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och Litteraturcentrum (se ovan) utanför Sverige - Har en projektbeskrivning för ett innovativt projekt inom digitala kulturer eller språk/kognition/kulturer - Har pedagogisk förmåga - Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga -  God kommunikativ - Behärskar engelska i tal och skrift på mycket god nivå - God motivation och förmåga att lära dig nya språk  Meriterande – det som vi gärna ser att du också har Vi vill gärna att du ska trivas hos oss och kunna göra det bästa av din tid vid Lunds universitet och därför ser vi gärna att du också kan visa att: Se den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida. Befordran – det som krävs för att du ska kunna befordras till universitetslektor När du är biträdande universitetslektor får du ansöka om att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du kommer att gå igenom en särskild prövning för att avgöra om du uppfyller de krav som fakulteten har för att kunna anställas som universitetslektor. Det är viktigt att du vet att du bara kan ansöka om att bli befordrad en gång och att du måste ansöka om befordran minst sex månader innan din anställning som biträdande universitetslektor tar slut. När du ansöker om befordran kommer du att bedömas utifrån om du har: - gjort progression inom ditt område under din tid som biträdande universitetslektor - god nationell och internationell nivå som forskare - Förmåga att initiera nya forskningsansatser och att planera och starta nya forskningsprojekt - god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. - förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. - förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. - förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. Anställningsform Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen påbörjas tidigast den 16 februari 2025. Om Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

1 december 2023
Sista ansökan:
15 februari 2024
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning redovisning (tidsbegr)

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-14. Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Ämne/ämnesbeskrivning Redovisning är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta lektorat är att bedriva undervisning, handledning och forskning inom redovisningsområdet, i synnerhet extern redovisning, revision och kvalitativa metoder i redovisningsforskning. I arbetsuppgifterna kan även ingå kurs- och programansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Undervisning sker på engelska och svenska. Det förväntas även att den sökande kan undervisa i ämnets delområden och på samtliga nivåer, dvs. såväl på grund- som avancerad nivå. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisningsområdet är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med redovisningsinriktning, eller har en svensk eller utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i redovisning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt fästes vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning, kursutveckling och handledning i redovisning på båda de undervisningsspråk som förekommer på institutionen, svenska och engelska. Stor vikt fästes även vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar meriterande. Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Vikt fästes även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen avser 25 % av heltid under 12 månader. Tillträde efter överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning ange därför gärna löneanspråk. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Holmgren Caicedo, tfn 08-16 19 67, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, a[email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

1 december 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Universitetslektor i genusvetenskap med inriktning mot urfolksstudier

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Universitetet är beläget mitt i södra delen av Saepmie. Vi finns i Sjädtavallie/Sundsvall och Staare/Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i sydsamiskt område. Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, främst på distans men även på campus. Forskningen är i hög grad knuten till den interdisciplinära forskningsmiljön Forum för genusvetenskap (FGV).  Nätverket Båskoes är universitetsövergripande och fungerar som en nod för forskare vid Mittuniversitetet och representanter för samiska organisationer som möts i ett gemensamt intresse för samiskt samhälle, kultur och historia. Organisatoriskt är nätverket lokaliserat vid fakulteten för humanvetenskap och bedrivs i samarbete med Stiftelsen Gaaltije.   Arbetsuppgifter Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå inom distanskurser såväl som på campus inklusive kurser i urfolksfeminism. Det kan också bli aktuellt med viss undervisning i sociologikurser med genusinriktning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet och särskilt till utbildning med inriktning mot urfolksstudier och dekolonisering inom det genusvetenskapliga området. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Behörighet Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordningsamt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Bedömningsgrunder Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap på universitetsnivå samt annan utbildningsverksamhet med samisk- eller annan urfolksinriktning. Erfarenheter av undervisning inom urfolksfeminism är särskilt meriterande. Vidare är kunskaper om det samiska samhället och samiska språkkunskaper meriterande. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.   Personliga egenskaper Du som söker är en strukturerad och självständig person som har god förmåga att samarbeta och kommunicera.  Handläggning Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med denhttps://www.miun.se/anstallningsordning. Anställning och tillträde Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-02-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2024-12-31.  Anställningsort: Staare/Östersund   Information Information om ämnets forskning kan lämnas av lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:angelika@[email protected] och om undervisning av studierektor Magnus Granberg, mailto:[email protected], tel. 010-142 84 36. Upplysningar om institutionen och anställningen  kan lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:[email protected], tfn 010-142 85 47 och proprefekt Elin Montelius, mailto:[email protected], tel. 010-142 81 88. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/hsv   Ansökan Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/fakulteten-for-humanvetenskap-huv/ Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-22. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

1 december 2023
Sista ansökan:
22 december 2023
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning management (tidsbegr)

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-12-14. Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Ämne/ämnesbeskrivning Företagsekonomi med inriktning mot management och organisation. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta lektorat är att bedriva undervisning inom management och organisation, både på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna kan även ingå och kursansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i management och organisation. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom management och organisation. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid egen undervisning, kursutveckling och handledning Av särskild vikt är förmågan behärska svenska i tal och skrift och kunna undervisa på både svenska och engelska. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Vikt fästs vid pedagogisk och administrativ erfarenhet av Athena, Time Edit, Zoom eller liknande kommunikationssystem /utbildningssystem. Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning sker på svenska och engelska Därför är det meriterande att behärska svenska såväl som engelska väl i tal som skrift då det ökar möjligheten att täcka upp för de olika behov som anställningen avser att täcka in. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen med en omfattning på 20 % av heltid är tidsbegränsad under sex månader. Tillträde efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledare på managementsektionen, Hans Rämö, tfn 08-16 12 09, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

1 december 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Universitetslektor i psykologi

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i psykologi, inriktning utvecklingspsykologi vid Institutionen för psykologi Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området utvecklingspsykologi samt forskningsmetodik, till exempel introduktionskurser i utvecklingspsykologi, skolpsykologi, pedagogisk psykologi och handledning av uppsatser. Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.   Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta: - Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning - Curriculum Vitae - Redovisning av vetenskapliga meriter - Publikationsförteckning - Redovisning av pedagogiska meriter - Redovisning av övriga meriter - En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar - Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas - Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation) Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida, se följande länk: OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2023/4390. För ytterligare information se universitetets anställningsordning. https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning. https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.varbi.com/center/tool/position/677880/edit/tab:2/Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https:/uu.se/jobb/ Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, 073-693 79 48, [email protected] Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: [email protected] Välkommen med din ansökan senast 9 januari 2024, UFV-PA 2023/4390 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

1 december 2023
Sista ansökan:
9 januari 2024