Forskare, IT

Sök bland 16 lediga jobb som Forskare, IT och börja ditt nya yrkesliv idag!

Postdoktor i semantikmedveten säkerhet och robusthet i 6G-system

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Arbetet kommer att utföras inom EU-projektet ROBUST-6G. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med ämnen relaterade till semantiken för information och målinriktad kommunikation, med fokus på säkerhet och robusthet. Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.  Dina kvalifikationer För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Vi söker dig som med en doktorsexamen i datavetenskap, elektroteknik eller matematik. Tidigare erfarenhet av europeiska projekt är ett plus men inget krav. Ett stabilt publikationsrekord förväntas med minst tre IEEE- eller ACM-tidskriftspublikationer i toppklass som första författare. Den framgångsrika kandidaten förväntas ha en gedigen matematisk bakgrund, särskilt inom stokastisk modellering, optimering och förstärkningsinlärning; Tidigare erfarenhet av EU-projekt är ett plus. Din arbetsplats Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida Du kommer att arbeta på avdelningen Databas- och informationsteknik (ADIT). Du finner mer information här: Databas- och informationsteknik (ADIT) - Linköpings universitet (liu.se) Om anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.   Lön och förmåner Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 mars 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

28 februari 2024
Sista ansökan:
20 mars 2024
Postdoc in data-driven production planning

Mälardalen University (MDU) is the youngest university in Sweden. In line with our vision, to be a progressive and collaborative University where we shape a sustainable future together, we wish to make a difference. Do you want to be involved and contribute to our development? Together, we can create a sustainable future through knowledge and innovation. We believe that knowledge and new perspectives are best attained and reached together in collaboration with others – our colleagues, students, the private and public sectors, both nationally and internationally At the School of Innovation, Design and Engineering our students are studying to be for example innovators, entrepreneurs, illustrators, communications officers, network technicians and engineers. Here we have the research specialisations of Embedded Systems, and Innovation and Product Realisation. Our work takes place in cooperation with and in strategic agreements with companies, organisations and public authorities in the region.Employment information Employment: Temporary employment 2 years Scope: Full time Number of positions: 1 Closing date for application: 2024-03-26 Campus location: Eskilstuna School: School of Innovation, Design and Engineering, (IDT) Position description The purpose of the position is to give the employee an early opportunity to develop his or her independence as a researcher and to create the conditions for further acquisitions of qualifications after completing the doctoral degree.The position is part of efforts to underpin the future supply of skills. The position is a temporary employment of maximum 3 years. The position is mainly related to research in the area of data-driven production planning. The research is linked to the research group Production Development and ongoing research initiatives within the focus area Smart Production. The work involves both connecting to and strengthening ongoing initiatives but also initiating and driving initiatives in the area by driving or participating in research applications. The research will be conducted in collaboration with MDU's partners and in collaboration with MDU's collaboration platform MITC. Teaching may be included with a maximum of 20%. Qualifications requirements The applicant is required to have a PhD degree in product and process development, mechanical engineering, industrial economics, supply and operations management, production (systems), logistics or equivalent. The applicant must have completed the degree no more than three years before the end of the application period. You have not previously held a position as a postdoctoral researcher in the same or related subject area at MDU that exceeds one year. You have knowledge and experience of research linked to production planning and experience of empirical/industrial research, preferably in industry. Good knowledge of English at an academic level is a requirement. Assesment criteria Demonstrated experience of collaboration, in particular research in co-production with business partners, preferably in industrial environments is meritorious as well as research and knowledge linked to digitalization specifically in production planning and/or linked to AI/machine learning, system integration or similar. Furthermore, we see industrial/practical experience of production planning as a merit as well as having an established academic and industrial network. Knowledge of Swedish is a merit.  In an overall assessment of suitability, emphasis is also placed on personal abilities. All employees at MDU are expected to cooperate and treat colleagues and students with respect, take responsibility for the organisation and their own work duties and contribute to a positive work environment. Applicants should have the ability to identify industrial needs and translate research results into industrial applications, as well as the ability to communicate and collaborate with industry. We value the qualities that an even distribution of age and gender, as well as ethnic and cultural diversity, can contribute to the organization. Application Application is made online. Make your application by clicking the "Apply" button below. The scientific publications that you do not have in digital form are to be sent by post to: Mälardalen University Division of Human Resources Ref.no: 2023/2240 Box 883 721 23 Västerås The applicant is responsible for ensuring that the application is complete in accordance with the advertisement and will reach the University no later than closing date for application. We look forward to receiving your application! Union representatives: Saco-S [email protected] Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89 We decline all contact with recruiters and salespersons of advertisements. We have made our strategic choices for this recruitment.

27 februari 2024
Sista ansökan:
26 mars 2024
Postdoktor i datadriven produktionsplanering

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad. Vill du vara med och bidra till vår utveckling? Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt. På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år  Omfattning: Heltid Antal anställningar:1 Sista ansökningsdag:2024-03-26 Stationeringsort: Eskilstuna Akademi: Akademin för innovation, design och teknik (IDT) Arbetsuppgifter En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen kan vara tidsbegränsad under maximalt 3 år. Tjänsten avser till största del forskning inom området datadriven produktionsplanering. Forskningen kopplas till forskargruppen Produktionsutveckling och pågående forskningsinitiativ inom inriktningen Smart Produktion. Arbetet innebär både att koppla på och stärka pågående initiativ men också att själv initiera och driva satsningar inom området genom att driva eller vara delaktig i forskningsansökningar. Forskningen ska bedrivas i samverkan med MDUs samarbetspartners samt i samarbete med MDUs samverkansplattform MITC. Viss undervisning i begränsad omfattning (max 20%) kan komma att ingå i tjänsten.  Kvalifikationer          Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i produkt- och processutveckling, maskinteknik, industriell ekonomi, supply och operations management, produktion(system), logistik eller motsvarande, senast tre år före ansökningstidens utgång. Du har inte tidigare haft en anställning som postdoktor inom samma eller närliggande ämnesområde vid MDU som överstiger ett år. Du har kunskap och erfarenhet av forskning kopplat till produktionsplanering samt erfarenhet av empirisk/industriellt kopplad forskning, med fördel inom industri. Goda engelskkunskaper på akademisk nivå är ett krav. Bedömningsgrunder Påvisad erfarenhet av samarbete, i synnerhet forskning i samproduktion med näringslivspartners, med fördel i industriella miljöer är meriterande liksom forskning och kunskap kopplat till digitalisering specifikt inom produktionsplanering och/eller kopplat till AI/maskininlärning, systemintegrering eller liknande. Vidare ser vi industriell/praktisk erfarenhet av produktionsplanering som ett plus liksom att du har ett etablerat akademiskt och industriellt nätverk. Svenskkunskaper är meriterande.  Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Du som söker har förmåga att identifiera industriellt behov och överföra forskningsresultat till industriella tillämpningar samt förmågan att kommunicera och samarbete med näringslivet.  Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i ansökan i digital form skickas per post till: Mälardalens universitet HR-sektionen Ref.nr: 2023/2240 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Fackliga representanter: Saco-S [email protected] Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89 Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

27 februari 2024
Sista ansökan:
26 mars 2024
Staff scientist i distribuerade system

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur. Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/   Institutionen för datavetenskap söker en Staff Scientist i distribuerade system. Anställningen avser heltid under ett år med tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk institution med ca 170 anställda från mer än 20 olika länder. Institutionen erbjuder utbildning och forskning inom ett brett och stort område inom Datavetenskap. Anställningen omfattar heltid (100%) under 12 månader och är finansierad av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Arbetet kommer att utföras inom forskargruppen Autonomous Distributed Systems Lab, som är välrenommerad och inkluderar närmare 30 forskare av 15 nationaliteter (se http://www.cloudresearch.org). Gruppens forskning fokuserar på (semi-)autonom hantering av IT-resurser och -applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer i fokus för gruppens forskning spänner från enskilda datacenter till ”mobile edge-clouds” och inkluderar enskilda servrar, datorkluster och disaggregerade system, som t.ex. rackscale-system. Verksamheten inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, och även innovation tillsammans med industri och avknoppningsföretag. Om anställningen Syftet med anställningen är att bedriva forskning och utveckling inom autonoma resurshanteringssystem för storskaligt distribuerade molnmiljöer (edge-miljöer) för robotiktillämpningar. Arbetsuppgifterna innefattar forskning, utveckling och utvärdering av algoritmer för resurshantering, t.ex. baserade på reinforcement learning eller spelteori (game theory). Det arbetet inkluderar design av ett system för decentraliserat beslutsfattande och ett visst mått av metodutveckling för federerad maskininlärning. Arbetet kommer att ske i samarbete med forskare inom maskininlärning, reglerteknik och robotik vid andra lärosäten, och kräver därför förmåga att förstå dessa domäner. Projektet finansieras av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som är Sveriges största enskilda forskningsprogram. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. WASPs forskning innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/ Arbetsuppgifter De primära arbetsuppgifterna är följande: Forskning och utveckling av ett resurshanteringssystem för cloud native-baserade edgemiljöer. Alla delar av forsknings- och utvecklingsprocessen, från problemdefinition till produktion av vetenskapliga artiklar, för följande problemområden: Design av ett system för decentraliserat beslutsfattande inom ramen för resurshanteringssystemet samt utveckling och utvärdering av algoritmer för resurshantering. Behörighet För att vara behörig att söka behöver du: - En doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande - Erfarenhet av algoritmutveckling för resurshanteringssystem för distribuerade cloud- eller edgemiljöer - Erfarenhet av metodutveckling baserad på spelteori (game theory) eller reinforcement learning. - Goda kunskaper i kommunikation i tal och skrift på engelska Erfarenheter inom följande områden betraktas som en merit: - Postdoktoral forskningserfarenhet - Externa forskningssamarbeten, såväl nationellt som internationellt - Erfarenhet av metodutveckling för federerad maskininlärning - Relevant arbete i industrin Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla: - Ett personligt brev som beskriver varför du söker den utlysta anställningen, samt din kontaktinformation - Curriculum Vitae (CV) - Kopior på tre för anställningen relevanta vetenskapliga publikationer - Kopior av relevanta examensbevis, annan relevant information, som publikationslistor eller dokumentation av tidigare projekt Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 18 mars 2024. Referensnummer: AN 2.2.1-255-24. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Umeå Universitet vill erbjuda en jämställd miljö där en öppen dialog mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, kreativitet, och utveckling. Vi välkomnar människor med olika bakgrunder och erfarenheter att söka. Upplysningar om det specifika projektet lämnas av professor Erik Elmroth, email: mailto:[email protected]. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med rekrytering och annonsering. Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

26 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Forskning- och utvecklingssamordnare inom data- och elektronikanalys

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping. Inom sektionen för data- och elektronikanalys ligger ansvaret för att hantera och analysera digitala enheter på olika nivåer. Det innefattar både fysiskt arbete på enheter för att analysera deras funktion och mjukvaruanalys för att hantera den omfattande variationen av digital information. Dessutom ingår kompetensområden som täcker både hårdvara och mjukvara för att förstå enheters funktionalitet och eventuellt överlista säkerhetsåtgärder. Sektionen består av ett 40-tal medarbetare organiserade i 3 grupper, Mjukvaruforensik, Hårdvaruforensik och IT-forensisk funktionsanalys. ARBETSUPPGIFTER Som forsknings- och utvecklingssamordnare kommer du organisatoriskt tillhöra en av grupperna men ingå i den utökade sektionsledningen. Du kommer att vara spindeln i nätet för vår forskning och utveckling inom data- och elektronikanalys. Du kommer att ha en nyckelroll i att formulera och implementera långsiktiga FoU-strategier. Din uppgift kommer att innefatta att navigera i den snabbt föränderliga teknologiska miljön, bedriva omvärldsanalyser och samverka både internt och externt för att främja metodutveckling och kunskapsutbyte. Förutom att driva forskning och utveckling är det viktigt att effektivt översätta och implementera arbetet till praktiska verksamhetsnära tillämpningar. Att skapa en tydlig vision för hur forskning och utveckling kan appliceras på våra verksamhetsmål och sedan vara delaktig i genomförandet av denna vision kommer att vara en central del av din roll. Genom att samarbeta med olika avdelningar och intressenter inom organisationen och internationellt kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att teknologiska framsteg leder till förmågeökningar. I dina arbetsuppgifter ingår att: • Ansvarar för framtagning av sektionens långsiktiga FoU-strategi • Beslutar tillsammans med processutvecklare och sektionsledning vilken metodutveckling som sektionen ska bedriva • Bedriva omvärldsanalys särskilt inom sektionens teknikområden • Fungerar som vetenskaplig granskare av projektidéer, direktiv, projektplaner och rapporter. • Är sektionens representant i NFC:s övergripande FoU-arbete • samverka internt och externt för att främja kontinuerlig metodutveckling, informationsutbyte och kunskapsinhämtning vilket även gäller internationella kontakter • stötta arbetet med kvalitetssäkring och validering av verksamheten inom ämnesområdet • utbilda/kompetensutveckla övriga intressenter inom rättsväsendet och Polismyndigheten KVALIFIKATIONER Detta är en möjlighet för dig som har: • civilingenjörs/magisterexamen med inriktning mot datavetenskap, teknisk fysik, elektronik. IT-säkerhet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant • minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis utvecklingsarbete, strategiarbete eller projektledning av FoU-projekt inom relevant område • mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och i skrift • mycket goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har erfarenhet av: • doktors- eller licentiatexamen inom relevant teknikområde • framtagning av planer och strategier för forskning och/eller utveckling inom relevant teknikområde • internationell samverkan, har aktivt samarbetat och byggt relationer med internationella organisationer, forskningsgrupper eller nätverk inom relevanta områden • att översätta teknisk komplex information till olika målgrupper Personliga egenskaper Du har passion för teknologisk innovation och djup teknisk förståelse. Stark analytisk förmåga krävs för att snabbt granska komplex information och identifiera mönster. Du måste hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och kunna skapa långsiktiga strategier i en föränderlig teknologisk miljö. Kommunikationsförmåga är avgörande för att samordna och guida grupper, med fokus på att främja samarbete och kunskapsutbyte. Förutom tekniska kunskaper måste du kunna inspirera och motivera andra, och ha en visionär förmåga att driva våra FoU-initiativ framåt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. ÖVRIGT • Tillsvidareanställning • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning • Placeringsort: Linköping Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas. Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 mars 2024. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

23 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Data Scientist to Cure Media 📈

We are looking for a Data Scientist to the influencer marketing company Cure Media. They are helping their clients in using data to optimize the outcome of influencer collaborations. They want your help in creating and applying machine learning models to further develop their business! This is a recruitment, which means you will be an employee at Cure Media, whereas Wrknest is managing the recruitment process. So more in detail, what will you do? You will be subject matter expert Data Scientist at Cure Media and have a lot of freedom using your expertise and initiatives to create an amazing product to the clients. Today, there are machine learning models and pipelines that are applied to the projects alongside complex analysis in SQL So the analysis tasks will be part of the role, with the addition of you building the machine learning models to spice everything up. One example of one type of model is time series predictions. This is your chance of building your own machine learning models and above all, put the models into production in a short lead time. Furthermore, you will have a lot of freedom in using technical tools and platforms of your preference. Cure Media's clients are generally presenting marketing campaigns and KPI:s related to them, where Cure Media manages the campaign, presenting the results and the data of relevance. All this is done from Cure Media's office in central Stockholm. We believe the right candidate looks something like this - A degree in statistics, mathematics, data science, or equivalent - At least 3 years of relevant work experience - Skilled in a relevant language building ML models - Knowledge of Business Intelligence tools - Skilled in SQL and data analysis - Experience with recommendation systems (including different similarity search techniques and clustering of dense vectors) - Deep understanding of Regression, Classification Techniques, and Outlier Detection - Fluent in both Swedish and English Some of the things Cure Media offers: - The chance to become a partner through a stock option program - The opportunity to work in one of the fastest-growing marketing channels globally - Six weeks paid vacation per year - Generous health package and training during working hours - Weekly breakfasts and an annual conference trip Additional information If you think you are the right person, but are just curious, please send your application and we will tell you more! About Cure Media (https://www.curemedia.com/) As one of Europe’s leading influencer marketing agencies, Cure Media helps fashion brands elevate their influencer marketing. Relying on the perfect blend of data-driven strategy and experience-led instinct, the dedicated team at Cure Media can identify the best-fit influencers for every brand. From there, they’ll manage the entire activation from start to finish, with continuous optimization throughout to ensure you get the results you need. Delivering a 360° service, they’ve got all major platforms covered from Youtube to Instagram to TikTok, which means no target audience is left behind and no opportunity missed.

21 februari 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024
Forskare i samorning av elfordon

Arbetsuppgifter Drivna av miljöhänsyn och hållbarhetskrav har elfordon (EV) väckt global uppmärksamhet eftersom de ger mer miljövänliga transporter. Det storskaliga utnyttjandet av elbilar kommer dock att kraftigt öka elförbrukningen i nätet. Om laddning av elbilar inte hanteras kommer det att innebära en betydande inverkan på nätet och kräva dyr nätförstärkning. Å andra sidan kommer fordon till nät (V2G) och smart laddning att ge möjligheter att minimera påverkan på nätet och tillhandahålla nätstöd för smidig integrering av elbilar. Dessutom kan V2G integreras med förnybar energi för att bilda ett virtuellt kraftverk (VPP) för ökad hållbarhet och vinst. Detta projekt syftar till att utveckla effektiv samordning och förvaltning av elbilar och virtuella kraftverk (VPP) med hänsyn till både tekniska och ekonomiska aspekter. En mjukvaruplattform kommer att utvecklas för att demonstrera resultaten. Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. - Vetenskaplig skicklighet om kraftsystemoptimering och/eller AI - Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta - Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete - Samarbetsförmåga - Självständighet Meriterande - Stark expertis inom kraftsystemoptimering eller AI - Bra publiceringsresultat (minst 3 IEEE Transactions som första författare) - Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal - Pedagogisk förmåga - Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.  Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökan ska innehålla:  - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. - Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.  -  Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.  Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time). Om anställningen  Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Om KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

20 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Postdoktor i informationsteknologi, inriktning user experience design

Om oss: Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.  Din roll: Som postdoktor kommer du att forska inom informationsteknologi och ingå i forskningsgruppen Interaction Lab. Interaction Lab består av cirka 18 forskare som fokuserar på analys, design och utvärdering av mänsklig interaktion med digitala produkter, system och enheter, med fokus på positiva pragmatiska och hedoniska upplevelser för användare. Gruppen har stor erfarenhet av forskning inom både user experience design och människa-robotinteraktion. Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av dessa områden. Du kommer huvudsakligen bedriva forskning inom projektet Sociala robotar i hemmiljö för äldre personers livskvalitet - behov, möjligheter och hinder (RO-LIV). Syftet med RO-LIV är att identifiera behov, lösningar och hinder för assisterande sociala robotar som bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre personer. Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från informationsteknologi och hälsovetenskap. RO-LIV kommer bland annat leverera en färdplan som kan stötta beslutsfattare i införandet av sociala robotar inom äldrevård, med särskilt fokus på äldre personer i hemmiljö. Projektet genomförs med en deltagande designmetod där äldre personer, vårdpersonal och anhöriga är aktörer och medskapare. Du förväntas, i samarbete med projektledare och övriga projektmedlemmar, driva en stor del av de forskningsaktiviteter som projektet omfattar, däribland litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökningar, workshops, dataanalys och publicering. Utöver forskning omfattar befattningen ytterligare arbetsuppgifter såsom undervisning med upp till 20%.  Vi söker dig som har: • avlagt doktorsexamen i informationsteknologi, eller annat relevant ämne, med inriktning mot user experience design eller motsvarande, • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt • dokumenterad god samarbetsförmåga.   Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen: • avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång, • dokumenterad erfarenhet av forskning inom user experience design eller relaterade områden, • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom user experience design eller relaterade områden, • visad pedagogisk skicklighet, • dokumenterad erfarenhet av forskning inom människa-robotinteraktion, • dokumenterad erfarenhet av arbete eller forskning inom hälso- och sjukvård eller omsorgsverksamhet, • graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen, • graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället samt • dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet. Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av forskning inom user experience design. Anställningsform: Anställningen som postdoktor avser heltidstjänstgöring och görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO. Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattning: 100 % Sista ansökningsdatum: 31 mars, 2024 Diarienummer: Ref nr HS 2024/102 Tillträde: Enligt överenskommelse Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. Ansökan Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas: • Personligt brev. • CV. • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa. • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet. • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren). • Fullständig publikationslista. Kontakta HR-avdelningen på [email protected] om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara Högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

7 februari 2024
Sista ansökan:
31 mars 2024
PhD Student in Multimodal Sensor Monitoring with Machine Learning

About the role  We offer a PhD position in measurement technology focused on condition monitoring using multimodal sensor systems for anomaly detection and classification with machine learning. The research for the service is carried out in close collaboration with national and international partners. The focus of the position is in the area of anomaly detection and classification with machine learning.  The service may also include implementation aspects of machine learning models on edge devices. Work can be experimental and theoretical in nature and includes data collection, development and verification of models, and generalization of solutions. Basic eligibility is for those who have completed an advanced level degree or completed course requirements of at least 240 higher education credits, of which at least 60 higher education credits at advanced level or have acquired essentially equivalent knowledge in some other way within or outside the country. Those who have at least 90 higher education credits in electrical engineering, computer engineering subjects closely related to these, or who have acquired substantially equivalent knowledge in any other way within or outside the country, have special eligibility. Who are you? In addition to the formal eligibility requirements, the selection will also be based on the relevance of prior knowledge for working with sensor technology and machine learning, relevance in thesis work, project work, courses and interviews with the applicants. Signal processing, use multimodal sensor system and experience with various machine learning models are seen as an advantage.  Personal qualities such as cooperativeness, initiative and suitability for doctoral studies will be weighed against formal subject knowledge. A brief description of the applicant's visions and goals must be included in the application. The doctoral position refers to a position that primarily corresponds to four years of full-time studies and is expected to lead to a doctoral degree. Access by agreement. Place of employment is Sundsvall. Are we right for each other? At RISE, we value diversity and believe that it contributes to an innovative environment where we challenge boundaries and develop new knowledge for the future. We bring together passionate problem solvers to tackle some of the world's most important and exciting challenges. We can't promise you an easy job, but what we can promise is a group of dedicated colleagues and some truly fascinating societal and industrial challenges to address. You will work in an innovative environment that provides opportunities for both professional and personal development. At RISE, you have the opportunity to make a real difference. Welcome to Sweden's national research institute and innovation partner. Welcome with your application! Welcome to contact recruiting manager Peter Söderman, +46 10 228 42 99 or Ulf Jennehag, +46 10 228 42 10. The application deadline is 2024-03-06. Interviews will take place continuously during the application period. Our union representatives are Bertil Svensson, Unionen 010-516 53 56 and Ulf Nordberg, Swedish Engineers 010-516 69 59.

7 februari 2024
Sista ansökan:
6 mars 2024
Postdoktor inom inom utvidgad verklighet och mikromobilitet

Arbetsuppgifter Mikromobilitet avser lätta, vanligtvis eldrivna, transportmedel som cyklar, e-scootrar, elcyklar och liknande små fordon. För att simulera körupplevelsen i mikromobilitet designar och konstruerar forskare vanligtvis inomhussimulatorer för att främja forskning, utveckling och förståelse av beteendet hos mikromobilitetsförare. Ett stort antal cykelsimulatorer har tidigare utvecklats och undersökts med avseende på säkerhet, realism och åksjuka, men andra mikromobilitetssimulatorer behöver fortfarande utforskas. Fyra nya typer av mikromobilitet växer långsamt fram i stadsmiljöer: e-scootrar, segways, elektriska enhjulingar och enhjuliga skateboards. Detta öppnar nya forskningsmöjligheter med fokus på att förbättra säkerheten för förare och förstå deras beteende i stadsmiljöer. Denna position är inriktad på att ta itu med hur en VR-mikromobilitetssimulator kan utformas för att tillgodose nuvarande och framtida innovationer inom mikromobilitetsfordon och vilka konsekvenser det får för forskning och innovation inom VR-simulatorer. Den främsta anledningen till att utveckla MicroVRide är forskning och innovation inom området VR-simulatorer, att skapa en säker, pålitlig och realistisk miljö för att på ett säkert sätt kunna öva med dessa fordon, utveckla ny VR-infrastrukturdesign, förbättra användarnas upplevelse av VR-miljön och slutligen undersöka nya sätt att träna och utbilda med hjälp av VR-teknik. Efter att ha konstruerat MicroVRide kommer postdoktorn att undersöka erfarenheter med användare på olika nivåer av körkunskaper för att förstå deras körbeteende, prestanda och upplevelse. Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö - Arbete i en mycket tvärvetenskaplig miljö https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. - Engelska på akademisk nivå i tal och skrift, eftersom det krävs i det dagliga arbetet. - Kunskaper i människocentrerad design och användarstudier. - Erfarenhet av design och utveckling av interaktiva mixed reality-upplevelser. - Intresse för forskning om mikromobilitet. Meriterande - Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades. - Mycket goda kunskaper i programvaruteknik för utveckling och testning av användargränssnitt - Heads-up-displayer, mixed reality-displayer och mobila enheter, inklusive bärbara enheter - God samarbetsförmåga, inklusive förmåga att leda och stödja forskning - Självgående - Produktivitet i Unity och Blender - Förmåga att undervisa - Medvetenhet om frågor som rör mångfald och lika möjligheter, med särskilt fokus på jämställdhet Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. - Kortfattad redogörelse för din forskningskompetens och hur den relaterar till denna möjlighet. Max två sidor lång. - CV med relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Max två sidor. - Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk. - Rekommendationsbrev och lista över eventuella referenser som vi kan kontakta. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Övrigt Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning. Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Om KTH KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

2 februari 2024
Sista ansökan:
29 februari 2024