Forskare, samhällsvetenskap

Sök bland 8 lediga jobb som Forskare, samhällsvetenskap och börja ditt nya yrkesliv idag!

Postdoc in Energy Engineering

Mälardalen University (MDU) is the youngest university in Sweden. In line with our vision, to be a progressive and collaborative University where we shape a sustainable future together, we wish to make a difference. Do you want to be involved and contribute to our development? Together, we can create a sustainable future through knowledge and innovation. We believe that knowledge and new perspectives are best attained and reached together in collaboration with others – our colleagues, students, the private and public sectors, both nationally and internationally. At the school of Business, Society and Engineering, our students study for, among other things, university and civil engineers, political scientists and economists. With us, the research focuses are industrial economics and organization and the energy of the future. Our work takes place in collaboration and in strategic agreements with companies, organizations and authorities in the region.Employment information Employment: Temporary employment Scope: Full time Number of positions: 1 Closing date for application: 2024-08-04 Campus location: Västeras School: School of Business, Society and Engineering, (EST) Position description The School of Business, Society and Technology is looking for a postdoc researcher in energy engineering with focus on biomass gasification, syngas cleaning and CO2 capture. The position is in the research specialization Future Energy Center (FEC). The postdoc will work in the research projects ‘Syngas modular Units Providing Renewable Energy from Multiple wAstes and for different useS’ and ‘AI assisted CO2 capture in biomass CHP plants’, which are funded by EU Horizon and the Swedish Energy Agency, and other projects related to bioenergy. In general, we are aiming to develop new solutions to valorize biomass and waste to produce heat, electricity, and other products and achieve zero emissions or even negative emissions. The work mainly includes process modeling and simulations. The postdoc researcher is expected to take initiatives, be creative and take responsibility. Furthermore, the tasks interact closely with industrial partners. Thus, the applicant needs to have high collaborative skills and be able to disseminate and communicate scientific results and knowledge within existing and new networks, which include academia, industry and society at large. The research results will be presented at project meetings, conferences and in peer-reviewed scientific journals. The position is a temporary employment of 2 years. Qualifications requirements The applicant is required to have a PhD degree in energy engineering or chemical engineering.  The applicant must have completed the degree no more than three years before the end of the application period. You have not previously held a position as a postdoctoral researcher in the same or related subject area at MDU that exceeds one year. The candidate should be able to show research experience in national and/or international projects on CO2 capture and bioenergy systems; and good command of written and spoken English. The candidate should also show good skills in modelling, simulations and optimization of energy systems.    Assesment criteria In an overall assessment of suitability, importance is placed on personal abilities. All employees at MDU are expected to collaborate and treat colleagues and students with respect, take responsibility for the operation and their own tasks, and contribute to a good working environment. You should be able to demonstrate good collaborative skills; the ability to organize and carry out work activities independently; experience with or openness to interdisciplinary work; and a propositional attitude. Merit is given to: • Knowledge of data-driven methods for modeling and optimization. • Proficient programming skills in MATLAB, Aspen Plus, Modelica, etc. • Knowledge of business models and electricity markets. • Experience with other scientific publications than the thesis. • Experience in writing and leading project applications. We value the qualities that an even distribution of age and gender, as well as ethnic and cultural diversity, can contribute to the organization. Application Application is made online. Make your application by clicking the "Apply" button below. The scientific publications that you do not have in digital form are to be sent by post to: Mälardalen University Division of Human Resources Ref.no: 2024/1032 Box 883 721 23 Västerås The applicant is responsible for ensuring that the application is complete in accordance with the advertisement and will reach the University no later than closing date for application. We look forward to receiving your application! Union representatives: Saco-S [email protected] Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89 We decline all contact with recruiters and salespersons of advertisements. We have made our strategic choices for this recruitment.

3 juni 2024
Sista ansökan:
4 augusti 2024
Postdoktor i energiteknik

Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad. Vill du vara med och bidra till vår utveckling? Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt. På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid Antal anställningar:1  Sista ansökningsdag:2024-08-04 Stationeringsort: Västerås Akademi: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) Arbetsuppgifter En anställning som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge en möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering.  Vi söker en (1) postdoktor inom energiteknik med fokus på koldioxidinfångning och bioenergi. Tjänsten innebär arbete inom forskningsinriktningen Future Energy Center (FEC). Postdoc-forskare kommer att arbeta i forskningsprojektet "AI assisted CO2 capture in biomass CHP plants", som stöds av Energimyndigheten, och andra projekt relaterade till bioenergi. I allmänhet strävar vi efter att utveckla lösningar med hjälp av artificiell intelligens (AI) för att optimera driften av CO2-avskiljning och dess integration i olika bioenergibaserade processer och system, såsom biomassaeldade kraftvärmeverk (CHP). Arbetet omfattar främst processmodellering och simuleringar. Postdoc-forskare förväntas ta initiativ, vara kreativa och ta ansvar. Vidare samverkar arbetsuppgifterna nära med industriella partners. De sökande behöver därför ha hög samarbetsförmåga. Forskarna behöver också kunna sprida och kommunicera vetenskapliga resultat och kunskap inom befintliga och nya nätverk, som omfattar akademi, industri och samhälle i stort. Forskningsresultaten kommer att presenteras vid projektmöten, konferenser och i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter.  Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år. Kvalifikationer          Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen i energiteknik eller kemiteknik, senast tre år före ansökningstidens utgång. Du har inte tidigare haft en anställning som postdoktor inom samma eller närliggande ämnesområde vid MDU som överstiger ett år. Du ska kunna visa forskningserfarenhet av nationella och/eller internationella projekt om koldioxidinfångning och bioenergi; och goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du ska även visa goda färdigheter i modellering, simuleringar och optimering av energisystem. Bedömningsgrunder Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Du ska kunna visa god samarbetsförmåga; förmåga att organisera och genomföra arbetsaktiviteter självständigt; erfarenhet av eller öppenhet för tvärvetenskaplighet; samt en propositionell inställning. Meriterande är: • Kunskap om datadrivna metoder för modellering och optimering. • Goda programmeringskunskaper i MATLAB, Aspen Plus, Modelica, mm. • Kunskaper om affärsmodell och elmarknader • Erfarenheter av andra vetenskapliga publikationer än avhandlingen • Erfarenhet av att skriva och leda projektansökningar. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i ansökan i digital form skickas per post till: Mälardalens universitet HR-sektionen Ref.nr: 2024/1032 Box 883 721 23 Västerås Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Fackliga representanter: Saco-S [email protected] Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89 Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

3 juni 2024
Sista ansökan:
4 augusti 2024
Forskare i Utvecklingsekonomi

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Med sina cirka 8 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudområden – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA.  För mer information se Handelshögskolans hemsida; www.gu.se/handelshogskolan Institutionen för nationalekonomi med statistik tillhör Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och institutionen har cirka 100 medarbetare från ett stort antal länder. Undervisning bedrivs inom nationalekonomi och statistik och har idag cirka 800 studenter registrerade på institutionens kurser och program. På institutionen samlas en mångfald av forskare varav flera är internationellt kända ekonomer. De starkaste forskningsområdena är arbetsmarknadsekonomi, beteendeekonomi, utvecklingsekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi. Mer information om institutionen hittar du på vår hemsida www.economics.gu.se. Nu söker institutionen en forskare inom ämnet utvecklingsekonomi.  Arbetsuppgifter  I anställningen ingår främst forskning. Den sökande förväntas bedriva empirisk forskning inom utvecklingsekonomi och miljöekonomi, med fokus på liberalisering, urbanisering och klimatförändringar i låginkomstländer. Tjänsten innebär även att sträva efter att publicera forskning i ledande eller högt rankade tidskrifter såsom Journal of Development Economics. Viss undervisning kan komma att ingå i tjänsten, där forskaren undervisar cirka en kurs per år samt handleder studenter i kandidat- och mastersuppsatser. Undervisningen och handledning bedrivs på svenska och engelska.  Kvalifikationer  Sökande till tjänsten ska ha avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller ha motsvarande kompetens när anställningen påbörjas. Följande är ett krav för denna tjänst: - Tidigare forskning inom utvecklingsekonomi relaterat till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. - God vana att sammanställa och analysera stora datamängder. - Goda kunskaper om kvasi-experimentell forskningsdesign - Erfarenhet av dataanalys kopplat till liberalisering, urbanisering och klimatförändringar i låginkomstländer är meriterande. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Den sökande kommer väljas som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att publicera forskningsartiklar i högt rankade tidskrifter i utvecklingsekonomi. Den sökandes forskningspotential är det viktigaste utvärderingskriteriet. Anställning  Anställningen är en tidsbegränsad särskild visstidsanställning på 11 månader med omfattning 100% med placering vid Institutionen för nationalekonomi med Statistik, Göteborgs Universitet. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  Kontaktuppgifter för anställningen  Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Martin Holmen, professor, +46 (0) 31 786 6442 [email protected]  Fackliga organisationer  Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner Ansökan  Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga i ansökan: • CV • Personligt brev • En vetenskaplig publikation/ Job Market Paper • Referenser • Övriga dokument, relevanta för ansökan Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-21   Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

31 maj 2024
Sista ansökan:
21 juni 2024
Postdoktor i statsvetenskap inom ERC-projektet DEMCOOP

Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Mer information om oss finns på: http://www.statsvet.su.se/. Projektbeskrivning Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom det femåriga forskningsprojektet Democracy, Autocracy, and International Cooperation (DEMCOOP), som leds av professor Jonas Tallberg och som finansieras genom ett Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Forskningsprojektet undersöker varför, hur och under vilka villkor som staters politiska system påverkar internationellt samarbete. Projektet anknyter till såväl komparativ politik som internationell politik och använder sig av en kombination av kvantitativa, kvalitativa och experimentella metoder. För mer information, se https://www.su.se/english/research/research-projects/democracy-autocracy-and-international-cooperation-demcoop. Arbetsuppgifter Postdoktorn kommer att genomföra forskning inom projektet DEMCOOP, både på egen hand och i samarbete med andra projektdeltagare. I uppgifterna ingår datainsamling, analys och spridning av resultat genom vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Anställningen omfattar upp till 20 procent undervisning. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i Statsvetenskap eller andra relevanta discipliner och med bakgrund i komparativ politik eller internationell politik. Vi är särskilt intresserade av kandidater med expertis i kvantitativ textanalys och/eller surveyexperimentell analys. Ytterligare meriterande är förmågan att arbeta i en internationell forskargrupp. Om anställningen Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city. Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jonas Tallberg, tfn 073-633 19 60, mailto:[email protected]. Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

23 maj 2024
Sista ansökan:
15 september 2024
Forskningsassistent

Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap. Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan analyserar hur säkerhet och osäkerhet skapas, vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras – i samtliga fall i ett svenskt, europeiskt och globalt sammanhang. Vi utforskar hot, konflikter, beslutsprocesser, kommunikationsprocesser, identitetskonstruktion och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, med särskilt fokus på Sverige och de nordiska länderna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Ryssland och Östasien. Syftet med vår forskning och utbildning är att bidra till en mer komplex och nyanserad förståelse av världen. Våra forskare deltar regelbundet med sin expertis i nationell och internationell media, ger råd till beslutsfattare, deltar i uppdragsutbildning och verkar för att öka kunskapen i samhället i aktuella frågor. Den statsvetenskapliga forskningen vid Försvarshögskolan kan indelas i två övergripande teman - säkerhetspolitik och krishantering - samt ett antal inriktningar vilka organiserar forskare såväl som doktorander. Arbetsuppgifter Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta inom ramen för forskningsprojektet Unravelling the Secrets of Crisis Detection and Decisive Action. Projektet undersöker vilken typ av kunskap och vilka metoder som leder till tidig upptäckt och snabbt agerande för att hantera akuta samhällskriser och stoppa smygande kriser. Målet är att utveckla en evidensbaserad metod för att upptäcka hot och snabbt motverka kriser. Forskningsprojektet är uppbyggt i fyra faser där de två första ska skapa en analytisk ram, dels genom att beskriva dynamiken i hotframkallande samhällsprocesser, dels genom att sammanfatta det rådande forskningsläget om High Reliability Organizations (HRO), det vill säga hur organisationer med hög trovärdighet framgångsrikt går från kunskap om hot och incidenter till handling. I projektets följande två faser ska resultaten appliceras på sex svenska och tre internationella (nordiskt, EU, NATO) förvarningssystem inom olika samhällsområden för att utvärdera hur de fungerar jämfört med bästa praxis inom HRO. Dessa resultat ska sedan omsättas till rekommendationer om hur befintliga förvarningssystem kan bli bättre. Du kommer att arbeta med att inhämta och sammanställa empirisk data inom ramen för projektet. Mer specifikt består arbetsuppgiften huvudsakligen av att genomföra fallstudier av förvarningssystem. Uppgiften är att självständigt inhämta, sammanställa och analysera empiriskt material för fallstudien i form av bl.a. intervjuer. Du kommer även att ansvara för att anordna seminarier, workshops och konferenser inom ramen för projektet.    Vem är du? Du har en masterutbildning i statsvetenskap eller internationella relationer med inriktning mot krishantering och säkerhet. Mycket meriterande är om du har arbetat med krishantering i praktiken inom den offentliga eller privata sfären. Tidigare vetenskaplig publicering är en stor merit. Som person är du mycket noggrann och systematisk. Du trivs med att arbeta självständigt och att få tänka fritt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra på projektbasis. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning 12 månader på 50 % och med tillträde 15 augusti 2024. En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen. Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad. Vi välkomnar både svenska och internationella sökande. Lön och förmåner Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.  Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html. Ansökan Ansökan, som ska innehålla ett CV och personligt brev, skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 126/2024. Skicka in din ansökan senast den 20 juni. Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Upplysningar Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:  - Projektledare, professor Magnus Ekengren, [email protected] - HR-partner Christoffer Svensson, [email protected]  För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till [email protected], OFR/[email protected] och OFR/[email protected]. Välkommen med din ansökan senast 20 juni 2024! Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

21 maj 2024
Sista ansökan:
20 juni 2024
Politiskkommentator

Som politisk kommentator eller expert inom politik kommer du att genomföra politiska analyser som publiceras i pressen, media, nyheter, debattprogram på TV eller radio. Du ska upprätta periodiska rapporter om olika viktiga frågor i Sverige, som är av intresse för staten Qatar inom politik, strategi och dylikt. Du kommer att delta i de seminarier som liknande evenemang där ambassaden blir inbjuden till och kommunicera med statliga institutioner, vetenskapliga institutioner och andra. Genomföra studier och hitta lösningar som syftar till direkt kommunikation med det svenska samhället för att hålla en dialog för att presentera Qatars strategiska mål. Du måste ha djupa och omfattande kunskaper inom många olika kunskapsområden och sedan vidareutbilda och uppdatera dig så gott som dagligen på det som händer i omvärlden. Det krävs att du har en kandidatexamen i statsvetenskaps inriktningar och arbetslivserfarenhet på andra platser på minst 3-5 år,

15 maj 2024
Sista ansökan:
14 juni 2024
Postdoktor i kognitiv neurovetenskap

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-06-30. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, är en stor och kreativ arbetsplats, som förutom att vara en framstående forskningsmiljö, bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi. Över 1000 personen studerar på våra utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå. Projektbeskrivning Projektet kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker neurala system som är involverade i social inlärning och utsläckning av rädsla samt hur exponering för stress tidigt i livet påverkar dessa processer. För att undersöka detta kommer projektet använda sig fr.a. av avancerade hjärnavbildningsmetoder, psykofysiologiska metoder samt utveckla beteendemodeller. Projektet leds av Docent Armita Golkar och forksningen finansieras av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenberg stiftelse (Wallenberg Academy Fellow anslag). Arbetsuppgifter Vi söker en ambitiös person med bakgrund inom hjärnavbilning och dokumeterad erfarenhet av att analysera hjärnavbilningsdata och programmering. Som postdoktor i projektet kommer du ges möjlighet att utveckla dina egna vetenskapliga ideér inom ramen för forskning kring social inlärning samt ges möjlighet att handleda doktorander och masterstudenter. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår design och implementering av hjärnavbildningsexperiment, analys av hjärnavbildningsdata och författande och spridning av resultat. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Dokumenterad erfarenhet av att analysera strukturell och funktionell MR data är ett krav. Tidigare erfarenhet av forskning inom social (associativ) inlärning och/eller reinforcement learning är meriterande men inte ett krav. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Armita Golkar, 08-16 38 15, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

7 maj 2024
Sista ansökan:
30 juni 2024
Junior expert to support the Epidemic intelligence team (EI)

Job description We are now looking for a new team member to ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) in Stockholm. You will work as a Junior Scientific Expert and support the Epidemic Intelligence Team (EI). This is a temporary assignment starting in the beginning of June and until the end of September. For the right person there is a good chance of extension of the assignment. ECDC has introduced a hybrid working model with a minimum presence in the office of 2 days/week. It is a requirement that you are based in Sweden or can relocate here immediately. No remote work (from another country/city) is possible for this position.  Randstad Life Sciences is specialized in competences within Life Science. As a consultant with us, you get a competitive salary, benefits and collective agreements. Your consultant manager is always there for you and ensures that you get varying and developing assignments at different companies, within different industries. At Randstad Life Sciences, your personal development is in focus, and you are offered a large network and many social activities. To apply, please submit your resume in English in the Europass CV format together with a motivational letter of maximum one page (in the same document) explaining which job specific expertise and personal characteristics that you would bring to the job. Please apply as soon as possible, application closes on the 30th of April. The interim will report to the Group Leader Epidemic Intelligence, with task such as: Perform epidemic intelligence activities, including screening of open media sources Contribute to surveillance of communicable disease threats  Support event-based surveillance activities Participate in monitoring of mass gathering events Support training in Epidemic Intelligence Responsibilities Perform epidemic intelligence activities, including screening of open media sources Contribute to surveillance of communicable disease threats  Support event-based surveillance activities Participate in monitoring of mass gathering events Support training in Epidemic Intelligence Qualifications Epidemic Intelligence  surveillance of communicable diseases  monitoring of open media sources and/or social media  Excellent communication and presentation skills Good analytical skills  Knowledge of programming languages, particularly R and/or python  Very good Microsoft office skills  Ability to work effectively with short deadlines Experience R (programspråk) Forskning Legionnaires' Disease Python (programspråk) Epidemiologi About the company Randstad At Randstad, we see the possible in people. With business all over Sweden and in all areas of expertise, we help people find work that feels good, where they get the opportunity to develop and realize their true potential. With close to 600 000 employees in 38 countries, Randstad is the global leader in the HR services industry. Our mission is to become the world’s most valued working life partner. By combining our passion for people with the power of today’s technology, we support people and organizations in realizing their true potential. We call it Human Forward.

23 april 2024
Sista ansökan:
22 juli 2024